Warmia i Mazury

13,5 miliona zł na włączenie społeczne w regionie

Zarząd województwa rozstrzygnął kolejny konkurs i zaakceptował do dofinansowania projekty, których celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zainteresowanie konkursem było duże, jednak ze względu na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie nie wszystkie pozytywnie ocenione wnioski uzyskały dofinansowanie. Ostatecznie 13,5 mln zł wesprze realizację 35 projektów, 29 projektów znalazło się na liście rezerwowej.

Tak duże zainteresowanie pokazuje jak potrzebne są wszelkie działania aktywizujące i integrujące rodziny i lokalne środowiskamówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Cieszy, że w realizację takich przedsięwzięć, obok lokalnych samorządów, angażuje się coraz więcej organizacji pozarządowych, które umiejętnie i skutecznie sięgają po unijne pieniądze.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym).

Szczegółowe informacje i lista rezerwowa projektów znajdują się na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

Lista projektów wybranych do dofinansowania

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!