Warmia i Mazury

1,5 mln zł dla organizacji pozarządowych

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkursu ofert o zlecenie w 2024 roku przez samorząd województwa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, prowadzące działalność statutową w zakresie rehabilitacji zawodowej i/lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Konkurs jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w 2024 roku przeznaczono kwotę 1 500 000,00 zł.

Zadanie musi mieć zasięg regionalny, tzn. beneficjentami ostatecznymi zadania winny być osoby, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (co najmniej z 2 powiatów).

Informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl

Więcej informacji na stronie: https://bip.warmia.mazury.pl/akty/17477/uchwala-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-o-zlecenie-w-2024-roku-przez-samorzad-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-ze-srodkow-panstwowego-f.html

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!