Warmia i Mazury

1,73 mld euro dla Warmii i Mazur!

O podziale środków na lata 2021-2027 na programy regionalne opowiedzieli podczas konferencji prasowej marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Marcin Kuchciński.

Samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy z polityki spójności na lata 2021-2027. To w sumie 28,4 mld euro.

75 proc. tej kwoty Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podzieliło pomiędzy województwa w styczniu 2021 roku w oparciu o przyjęty algorytm (opierający się m.in. o takie wskaźniki jak liczba ludności województwa/ubytek ludności, PKB per capita oraz wskaźniki do poszczególnych Celów Polityki).

W wyniku tego podziału warmińsko-mazurskiemu zaproponowano alokację w kwocie 1,228 mld euro.

Zaproponowana w projekcie Umowy Partnerstwa alokacja na realizację naszego programu regionalnego w perspektywie 2021-2027 była o ponad 0,5 mld euro mniejsza w stosunku do obecnej perspektywytłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Groziło to marginalizacją regionu i zahamowaniem jego wzrostu, dlatego bardzo mocno zabiegaliśmy o zrekompensowanie tak znacznego ubytku środków i przyznanie naszemu województwu dodatkowej kwoty.

Z pozostałych 25 proc. środków utworzono tzw. rezerwę programową (ok. 7,1 mld euro), którą pozostawiono do podziału pomiędzy 16 województw w ramach negocjacji Kontraktów Programowych.

W lutym 2021 roku sejmik województwa rozpoczął starania o zwiększenie alokacji przewidzianej na realizację programu regionalnego województwa warmińsko-mazurskiego,  przyjmując stanowisko w tej sprawie. Z kolei w kwietniu 2021 roku zarząd województwa przyjął Mandat Negocjacyjny do Kontraktu Programowego dla województwa warmińsko-mazurskiego przedstawiając w nim najistotniejsze przedsięwzięcia priorytetowe uzasadniające dodatkowe potrzeby finansowe na rozwój regionu. Oczekiwano zwiększenia alokacji programu regionalnego o 600 mln euro.

W efekcie województwo warmińsko-mazurskie otrzymało z rezerwy programowej dodatkowe środki w wysokości ok. 503 mln euro, dzięki czemu alokacja wynosi 1,731 mld euro i jest nieznacznie wyższa niż ta, którą dysponowaliśmy w latach 2014-2020 (1,728 mld euro). Dziewięć regionów będzie miało mniejszą alokację niż w latach 2014-2020, a Warmia i Mazury znalazły się w grupie siedmiu, które zyskują.

Wynegocjowane środki na program regionalny będą wspierały różnorodne inicjatywy lokalne, rozwój transportu, ochronę zdrowia, przedsiębiorczość, edukację i działalność organizacji pozarządowych.

Pieniądze są inwestowane mądrze i efektywnie, o czym świadczy pełne zakontraktowanie środków z RPO WIM 2014-2020dodaje marszałek Brzezin.Na każdym kroku i w każdej dziedzinie widzimy, że region się rozwija, a katalizatorem postępu są właśnie fundusze unijne. Potwierdzają to badania wskazujące, że wpływ polityki spójności na rozwój gospodarczy w naszym regionie był największy spośród wszystkich województw w kraju.

Fundusze w programach regionalnych to nie jedyne źródło finansowania inwestycji w województwach. Na kolejne lata będziemy mieć do dyspozycji środki z programów krajowych czy Krajowego Planu Odbudowy.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!