24 mln zł wsparcia na wodę oraz gospodarkę Warmii i Mazur

Zarząd województwa zatwierdził także dwa kolejne konkursy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 o łącznej puli ponad  24 mln zł.

– Przyznaliśmy kolejne transze środków unijnych na wzmocnienie regionalnej przedsiębiorczości, a także gospodarkę odpadami – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Pod koniec roku wystartują kolejne konkursy, w których priorytety są podobne – wzmocnienie gospodarcze i ochrona środowiska. Na tym posiedzeniu zarząd przyjął harmonogram naboru wniosków na rok 2020, kiedy będziemy ogłaszać już ostatnie konkursy w tej perspektywie finansowej.

Pierwszy konkurs w ramach gospodarki wodno-ściekowej rozpocznie się 27 grudnia, a nabór wniosków potrwa do 27 stycznia 2020 roku. Do wykorzystania jest w nim blisko 17,5 mln zł na wsparcie gospodarki wodno-ściekowej, budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę, zakup urządzeń i aparatury itp.

Drugi konkurs z zakresu inteligentnej gospodarki Warmii i Mazur – profesjonalizacji usług ośrodków innowacji wystartuje 27 grudnia i potrwa do 27 stycznia 2020 roku. Jego budżet to ponad 6 mln zł, a środki są przeznaczone na działania, które przyczyniają się do profesjonalizacji usług związanych z badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji.

(wwim)