28,5 miliona zł na aktywizację społeczną w regionie

Zarząd województwa zaakceptował dziś do dofinansowania listę projektów, których celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W drugiej rundzie konkursu unijne wsparcie otrzyma 38 projektów. Kwota dofinansowania to 28,5 mln zł.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Wsparcie otrzymały programy (kompleksowe i zindywidualizowane) wykorzystujące instrumenty aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej oraz usługi świadczone przez centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej czy podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

SZCZEGÓŁOWA LISTA PROJEKTÓW 

(wwim)