Warmia i Mazury

49 DPS z samorządowym wsparciem ze środku UE

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego podpisał ostatnią umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19.

Granty przekazywane podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS, są przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej, zakup wyposażenia oraz zakup wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

49 domów pomocy społecznej z regionu, które na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczą opiekę całodobową, w szczególności osobom w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym, przewlekle psychicznie chorym oraz osobom z niepełnosprawnościami otrzymało granty w łącznej wysokości 13 643 877,49 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Rejestr Domów Pomocy Społecznej

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!