50 milionów złotych na nowe przedsięwzięcia

Nowoczesna infrastruktura nadawcza i ochrona różnorodności biologicznej to dziedziny, które mogą liczyć na unijne dofinansowanie w kolejnych ogłoszonych przez zarząd województwa konkursach.

Prawie 30 milionów złotych przeznaczono na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących tworzenie nowoczesnej publicznej infrastruktury badawczej powiązanej z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo).

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych). Wnioski w konkursie mogą składać uczelnie i jednostki naukowe w terminie od 28 czerwca do 31 lipca 2019 roku.

Na wsparcie przedsięwzięć, których celem jest ochrona bioróżnorodności przeznaczano ponad 44 miliony złotych. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty zakładające m.in.: ochronę parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000) poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, realizację programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii, tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizację zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej).

O dofinansowanie mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne w terminie od 8 lipca do 29 lipca 2019 roku.

Szczegóły konkursów i pełna dokumentacja są dostępne na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl

(wwim)