57 mln zł na ponad 500 projektów

Zgłoszenia do kolejnej edycji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przyjmowane są do 21 stycznia 2019 roku. Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz instytucji prowadzących działalność pożytku publicznego.

W tegorocznej edycji zaplanowano dofinansowanie kwotą ok. 57 mln zł ponad 500 projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 roku. Maksymalna kwota dotacji na jeden rok to 150 000 zł (na projekty dwuletnie maksymalnie 300 000 zł).

Wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów: „Priorytet Aktywne społeczeństwo”; „Priorytet Aktywni obywatele” oraz „Priorytet Silne organizacje pozarządowe”.

Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)