Warmia i Mazury

900 tys. zł na warmińsko-mazurskie zabytki

Poznaliśmy zwycięzców otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na Warmii i Mazurach.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert byli właściciele bądź posiadacze zabytków wpisanych do rejestru albo posiadający takie zabytki w trwałym zarządzie.

Dotację można wykorzystać na:
1) sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,
3) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
4) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
5) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
6) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-5,
7) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Przy czym łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych.

Wykaz podmiotów i zadań, którym samorząd udzielił dofinansowanie

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!