AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Aktualizacja do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Na podstawie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Morąga informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morąg”.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

Projekt dokumentu wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 22 – ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg oraz zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Morąg (https://bip.morag.pl/).

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

w formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Morągu;

ustnie do protokołu;

za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Morąga.

Termin składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie wynosi 21-dni od daty podania wiadomości do informacji publicznej (od 09.06.2022 r.). Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie (PDF, 246.7 KiB)

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morąg (PDF, 3.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-06-09 12:35:29 | Data wytworzenia informacji: 2022-06-09

(UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!