AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Morąg

Rada Miejska w Morągu przyjęła „Aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Morąg”.

– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) został przyjęty uchwałą nr XIV/193/15 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 25 listopada 2015 r. Jego aktualizacja jest niezbędna pod kątem weryfikacji już zrealizowanych działań, jak i wprowadzenia nowych, wpływających na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zaktualizowany dokument będzie podstawą do wdrażania przedsięwzięć zdefiniowanych w PGN i dotyczących działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych mających wpływ na podniesienie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji CO2, czy zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie działań pro-ekologicznych. Zatwierdzenie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Morąg, otwiera możliwości uzyskania dofinansowania dla inwestycji z zakresu efektywności energetycznej, oze, etc. Projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie tylko wówczas, jeśli znajdą odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych Gminy, w tym w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. W związku z planowanymi przez Gminę działaniami w zakresie ochrony powietrza, zmniejszenia emisji CO2, podniesienia efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania OZE oraz spełnienia wymogów Pakietu Klimatyczno-energetycznego, zachodzi potrzeba aktualizacji dokumentu. PGN zawiera aktualizację zapisów, które dotyczą: zgodności PGN z wybranymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi; zmiany wybranych aktów prawnych ujętych w dokumencie, których podstawy prawne zostały dostosowane do wersji obecnie obowiązujących; wskazania odniesienia dokumentu PGN do wybranych krajowych rozporządzeń dotyczących stanu jakości powietrza dostosowując informacje zawarte w treści do wersji obecnie obowiązujących; aktualizacji wyliczeń przyjętych wskaźników; możliwych do pozyskania środków zewnętrznych służących realizacji projektów wskazanych w PGN; Uchwalenie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na kolejną perspektywę czasową stanowi niezbędny element polityki Gminy Morąg w zakresie ochrony środowiska i jej zrównoważonego rozwoju, a także jest niezbędnym elementem ubiegania się o środki z funduszy Unii Europejskiej – wyjaśnia Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Aktualizacja Planu Gospodarki_Niskoemisyjnej Gmina Morag

(red.)

error: Nie kopiuj!!!