Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia m.in. w ciepło …

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morąg”.

Burmistrz Morąga informacje o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morąg”.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń. Projekt dokumentu wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w pokoju nr 22 w godz. 7.00 – 15.00 oraz zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Morąg (http://bip.moraq.pl).

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

– w formie pisemnej — na adres Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg;

– ustnie do protokołu;

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym — na adres email: morag@morag.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Morąga. Termin składania uwag i wniosków wynosi 21 -dni od daty podania niniejszej wiadomości do informacji publicznej, czyli od 12.07.2019. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morąg (PDF, 3.1 MiB)

(red./UM Morąg)