Aktualizacji projektu dot. m.in. w ciepło, energię gminy

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Morąga informuje, że odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morąg”.

Na podstawie uzgodnień dokonanych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie uznano, iż realizacja postanowień „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morąg” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w piśmie znak: WSTE.410.33.2019.GK z dnia 08.08.2018 r. uznał, iż dla „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morąg” nie jest wymagane przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie w piśmie znak: ZNS.9022.4.34.2019.AZ z dnia 31.07.2019 r. stwierdził brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morąg”.

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morąg” uwzględniono uwarunkowania wymienione w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 0 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.).

Cały dokument dostępny jest tutaj – 7887_OBWIESZCZENIE

(UM Morąg)