Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV).

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim.
Okres realizacji projektu: od 2019-01-01 do 2019-12-31
Adresaci wsparcia:
Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które:
– nie pracują (bezrobotni zarejestrowani w PUP, należący do I lub II profilu pomocy),
– nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),
– nie szkolą się (tj. nie uczestniczą na dzień przystąpienia do projektu i w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
Wsparcie:
Realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych obejmująca obligatoryjnie indywidualny plan działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, a także formę aktywną zależnie od potrzeb i możliwości osób korzystających ze wsparcia, tj. szkolenia zawodowe, staże, bony na zasiedlenie, dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotacje dla pracodawców na doposażenie stanowisk pracy.
Rekrutacja prowadzona jest w Urzędzie Pracy w trybie ciągłym.
Dofinansowanie projektu z UE:  2 411 704,34 zł
Szczegółowe informacje:
o wolnych miejscach i terminach aktywizacji dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy:
– w siedzibie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 89 646-42-92,
– w Filii w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8, tel. 89 757-91-00.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim IV – plakat.pdf

(PUP Ostróda)