Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (VI)”. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim.

Dofinansowanie projektu z UE:

– w 2021 r. – 1 933 322,64 zł

– w 2022 r. – 2 146 964,74 zł.

Okres realizacji projektu: od 2021-01-01 do 2022-12-31

Adresatami wsparcia są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które: nie pracują (bezrobotni zarejestrowani w PUP), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym), nie szkolą się (tj. nie uczestniczą na dzień przystąpienia do projektu i w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy);

Wsparcie tych osób będzie realizowane jako indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych obejmująca obligatoryjnie indywidualny plan działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, a także formę aktywną zależnie od potrzeb i możliwości osób korzystających ze wsparcia, tj. szkolenia zawodowe, prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie, dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotacje dla pracodawców na doposażenie stanowisk pracy.

Rekrutacja prowadzona jest w Urzędzie Pracy w trybie ciągłym, a szczegółowe informacje o wolnych miejscach i terminach aktywizacji dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy:

– w siedzibie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 89 646-42-92,

– w Filii w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8, tel. 89 757-91-00.

Z uwagi na stan epidemii i ograniczenia wynikające z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych niezagrażających zdrowiu i życiu, zaleca się załatwianie spraw drogą telefoniczną, pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP, a także za pomocą dostępnych formularzy na stronie www.praca.gov.pl lub https://ostroda.praca.gov.pl.

Wszystkich, którzy planują wizytę w urzędzie, a nie muszą stawiać się osobiście, PUP prosi o kontakt telefoniczny lub mailowy.

(red.)