AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostródzkim

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostródzkim (I)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027, którego adresatami są mieszkańcy naszego powiatu. Rekrutacja: prowadzona jest w Urzędzie Pracy w trybie ciągłym.

Wartość projektu: 6 628 709,61 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 634 403,17 zł

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych z powiatu ostródzkiego, w tym osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie:

osoby młode w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. osoby z kategorii NEET

osoby w wieku 30 lat i więcej, w tym należące do jednej z poniższych grup:

– osoby w wieku 50 lat i więcej

– kobiety

– osoby z niepełnosprawnościami

– długotrwale bezrobotni

– osoby o niskich kwalifikacjach

Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie obejmujące formy pomocy, zidentyfikowane jako niezbędne do poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia, w tym: indywidualny plan działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, a także formę aktywną, zależnie od potrzeb i możliwości osób korzystających ze wsparcia, tj.

szkolenie zawodowe

prace interwencyjne

staż

dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

refundację kosztów wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy

Osoby młode dodatkowo objęte są oceną umiejętności cyfrowych.

Realizowane wsparcie kładzie nacisk na umiejętności: cyfrowe, niezbędne do pracy w sektorze zielonej gospodarki, niezbędne z punktu widzenia inteligentnych specjalizacji województwa (tj. ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo oraz zdrowe życie), niezbędne w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi.

Szczegółowe informacje:
– w siedzibie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 89 642-95-10,
– w Filii w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8, tel. 89 757-91-00,
– na stronie https://ostroda.praca.gov.pl/.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają doradcy klienta:

https://ostroda.praca.gov.pl/-/21380035-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-powiecie-ostrodzkim-i-?fbclid=IwAR2Zx6LXdBU-6eVsY1JDI_61om_Y6aTbetgr0xd6QCRIhd6icX2brlvC8Po

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!