Aktywizowanie społeczne osób niepełnosprawnych

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił konkurs ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie rehabilitacji zawodowej i/lub społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie zadań wymienionych w § 2. 

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

Konkurs ofert obejmuje realizację, ze środków PFRON, następujących zadań:
1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
3. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
1) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
2) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
3) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
4. świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej

Konkurs jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w 2019 r. przeznaczono kwotę 200 tys. zł.

Oferty należy składać do 15 kwietnia 2019 r. Oferty należy składać w wersji papierowej w jednym egzemplarzu lub przesłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

Informacji udzielają:
– Halina Zygnerska – kierownik Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tel. 89 512 55 17),
– Przemysław Kulas – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 21),
– Dorota Pyrczak – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 50),
– Sylwia Rosińska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 18),
– Edyta Baczul – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 10).

Do pobrania:
Uchwała
Treść ogłoszenia
Wzór oferty
Oświadczenia
Wzór aktualizacji oferty
Wzór sprawozdania

(wwim)