Analiza koniunktury gospodarczej na Warmii i Mazurach

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego opublikował „Analizę koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2020 roku”.

Analiza oparta jest o syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim, tzw. Regionalny barometr koniunktury gospodarczej.

Został on stworzony na podstawie 10 makrowielkości gospodarczych, ale wyrażany w postaci jednej wartości, dzięki czemu jest czytelny dla odbiorców i stanowi łatwą do interpretacji informację na temat bieżącej sytuacji gospodarczej regionu.

Regionalny barometr koniunktury gospodarczej jest autorskim opracowaniem dr. hab. Rafała Warżały, prof. UWM w Olsztynie, przygotowywanym na zlecenie zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Od 2020 r. analizy koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim opracowywane są co kwartał.

Więcej informacji na stronie internetowej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030 (w zakładce Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej: https://strategia2030.warmia.mazury.pl/diagnoza-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/ ) oraz na Platformie Przedsiębiorczości Warmii i Mazur (w zakładce Raporty i dokumenty/Regionalny barometr koniunktury gospodarczej: https://biznes.warmia.mazury.pl/raport-i-dokumenty/).

(wwim)