Analiza problemów społecznych w regionie

ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawił analizę problemów społecznych województwa za 2019 rok.

Szczególnie uwzględniono liczbę rodzin i osób w tych rodzinach objętych świadczeniami z systemu pomocy społecznej, jak również najczęstsze powody udzielanego wsparcia.

Analizę przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne ze wszystkich ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa zawartych w formularzu sprawozdawczym MRPiPS-03 za 2019 rok.

Dane pobrane zostały z Centralnej Aplikacji Statystycznej znajdującej się w zasobach informatycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ocena materiałów źródłowych pozwala na stwierdzenie, że świadczenia z pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego udzielane były zgodnie z celami i zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Do pobrania:
– Analiza problemów społecznych województwa warmińsko-mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej za rok 2019
– Załącznik nr 1-3, zawierający:
• bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania
• Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych w okresie I – XII 2019 r. /bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę
• Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w okresie I – XII 2019 r. /bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę
– Załącznik nr 4, zawierający:
• Ludność województwa warmińsko-mazurskiego objęta świadczeniami z pomocy społecznej w roku 2019, z uwzględnieniem powodów przyznania świadczeń, określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych w okresie I – XII 2019 r. /

(wwim)