Analiza problemów społecznych województwa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonał analizy problemów społecznych województwa za rok 2018.

Szczególnie uwzględniono liczbę rodzin i osób w tych rodzinach objętych świadczeniami z systemu pomocy społecznej, jak również najczęstsze powody udzielanego wsparcia.

Analizę przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne ze wszystkich ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa zawartych w formularzu sprawozdawczym MRPiPS-03 za 2018 rok.

Dane pobrane zostały z Centralnej Aplikacji Statystycznej znajdującej się w zasobach informatycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ocena materiałów źródłowych pozwala na stwierdzenie, że świadczenia z pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego udzielane były zgodnie z celami i zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Do pobrania: 

Analiza problemów społecznych województwa warmińsko-mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej za rok 2018
Załącznik nr 1-3, zawierający:
• Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych w okresie I – XII 2014 r. /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania
• Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych w okresie I – XII 2018 r. /bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę
• Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w okresie I – XII 2018 r. /bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę
Załącznik nr 4, zawierający:
• Ludność województwa warmińsko-mazurskiego objęta świadczeniami z pomocy społecznej w roku 2018, z uwzględnieniem powodów przyznania świadczeń, określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

(wwim)