AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Apel marszałka w sprawie organizacji pozarządowych

O solidarność społeczną w tym trudnym dla wszystkich okresie zaapelował marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin w piśmie przesłanym do samorządów z całego regionu.

Oprócz służb publicznych, administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorców, w działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 aktywnie włączają się mieszkańcy i utworzone przez nich organizacje pozarządowe, podejmując szereg ciekawych i potrzebnych, w tym trudnym okresie, inicjatyw. Jest to jednak czas, którego negatywnym skutkiem może być, niestety, zachwianie funkcjonowania wielu z nich, szczególnie tych, które do realizacji swoich zadań zatrudniają pracowników i ponoszą koszty stałe całorocznej działalności, bazując przy tym głównie na dotacjach z różnych źródeł publicznych lub rzadziej, wpływach z odpłatnej działalności pożytku publicznegomówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Samorządy lokalne będące naturalnym partnerem organizacji pozarządowych współpracujących z nimi w realizacji zadań publicznych, w tej trudnej sytuacji oraz po jej ustąpieniu, będą stanowiły jedno z ważnych źródeł wsparcia sektora obywatelskiego.

Apel powstał na wniosek Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, stanowiącej przedstawicielstwo regionalnych organizacji pozarządowych.

– APEL MARSZAŁKA GUSTAWA MARKA BRZEZINA – wersja PDF
– APEL MARSZAŁKA GUSTAWA MARKA BRZEZINA – wersja WORD

INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w okresie KORONAWIRUSA:
1)    Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku dochodów z działalności statutowej w następstwie COVID-19. Wsparcie to (w ramach funduszy europejskich) jest udzielane przez powiatowe urzędy pracy, które na swoich stronach publikują wszystkie niezbędne informacje i dokumenty, tj. zasady ubiegania się o dofinansowanie, wnioski, kalkulatory itp. Wnioski należy składać on-line. Informacje można znaleźć m.in. na stronie:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Dofinansowanie-wynagrodzen-pracownikow-organizacji-pozarzadowych-NGO-i-pozytku-publicznego-OPP 
2)    W przypadku świadczeń postojowych i obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłaca Wojewódzki Urząd Pracy – infolinia: 89 522 79 65.
3)    Pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej (w tym organizacji pozarządowych) – udzielają jej pośrednicy finansowi współpracujący z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, więcej informacji:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Pozyczka-plynnosciowa-dla-organizacji-pozarzadowych-juz-dostepna
4)    Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego systematycznie wprowadza zmiany w zasadach związanych z realizacją projektów w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ograniczających wpływ pandemii koronawirusa na realizację Programu. Pierwszy pakiet działań przyjęty został 24 marca, kolejną propozycję szczególnych rozwiązań Zarząd przyjął 28 kwietnia br. Znalazła się tam m.in. kwota 69 mln zł przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników m.in. organizacji pozarządowych, których kłopoty będą wynikały z kryzysu związanego z COVID-19 (w ramach Funduszu Pracy).
5)    W związku z wprowadzanym przez Zarząd Województwa pakietem działań antykryzysowych dot. przeciwdziałania COVID-19 w zadaniach realizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe współfinansowanych ze środków UE, w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dokonywane mogą być przez beneficjentów zmiany w realizowanych projektach i zawartych umowach, np.: wydłużenie terminów składania wniosków o płatność, zmiany terminu zakończenia projektu, zmiany niektórych treści wniosków i umów o dofinansowanie, możliwość sfinansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji
i wiele innych rozwiązań. Istnieje możliwość wprowadzenia elementów takich działań, które umożliwiają realizowanie zadań w okresie koronawirusa lub nawet wspierają w tym czasie lokalną społeczność. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie,
a wsparcie dobierane do potrzeb danej organizacji i specyfiki projektu.
6)    Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa) zbiera informacje nt. działań i potrzeb organizacji na terenie województwa. Łącznie udało się pozyskać informacje o prawie pięćdziesięciu różnego rodzaju oddolnych inicjatywach pomocowych, które zostaną umieszczone na stronie internetowej ROPS, jako dobre praktyki.
7)    Został wystosowany apel Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, aby lokalne samorządu wspierały podmioty ekonomii społecznej poprzez np. zakup usług czy produktów, które pozwolą na utrzymanie organizacji i ich pracowników. Akcja: #WSPIERAM PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE Z WARMII I MAZUR, informacje na stronie:
https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/5567-wspieram-przedsiebiorstwa-spoleczne-z-regionu
8)    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest w stałym kontakcie z 4 Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (Olsztyn, Elbląg, Nidzica, Ełk), uzgadniając podejmowane działania. Wspólnie OWES-y przeznaczyły prawie 0,5 mln zł na zakupy produktów i usług od PES (w porozumieniu z PCPR-ami i OPS-ami), aby wesprzeć ich funkcjonowanie w tym trudnym okresie. Istnieje również możliwość uzyskania z OWES minidofinansowania działań podejmowanych lokalnie w zakresie przeciwdziałania COVID-19.
9)    Marszałek Województwa wystosował do lokalnych władz pismo z prośbą o wsparcie sektora obywatelskiego w aktualnej sytuacji, poprzez m.in. nierezygnowanie z konkursów, pomoc w utrzymaniu lokali czy miejsc pracy dla osób zatrudnionych w NGO, czy też włączanie się w oddolne inicjatywy i promocję działań NGO. Na Facebooku Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego będą umieszczane linki do działań pomocowych poszczególnych samorządów, o ile informacje te zostaną przesłane do Biura.
10)    W związku z różnorodnością prowadzonych działań przez podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej rozpoczęto prace mające na celu utworzenie powiatowych koordynatorów, którzy będą pozyskiwać i przekazywać informacje nt. sytuacji w danych powiatach (dot. potrzeb i możliwych działań pomocowych – realizowanych inicjatyw przez JST czy NGO). Wspierane będą lokalne działania, jak np. pomoc dla domów pomocy społecznej, zabezpieczenia dla pracowników socjalnych, opiekunów osób starszych, pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, w trudnej sytuacji – są to priorytetowe działania. Duży nacisk jest kładziony na poprawę przepływu informacji oraz utworzenie bazy informacji dot. różnorodnych lokalnych działań ograniczających wpływ pandemii koronawirusa na życie mieszkańców naszego regionu.
11)    W ramach środków zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych z budżetu Województwa – zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert ogłaszane przed 3 marca br. na realizację przez organizacje pozarządowe (oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) zadań publicznych SW w roku 2020, zgodnie z procedurą wskazaną w ustawie. Wybrane do realizacji oferty są indywidualnie analizowane i aktualizowane w zależności od rodzaju zadań, wysokości przyznanych dotacji, również w stosunku do zaistniałej sytuacji, jeżeli chodzi o terminy ich realizacji, a także opisy poszczególnych działań. Zaktualizowane oferty będą załącznikami do zawieranych umów. Nie mogą one jednak znacząco odbiegać od zadań wskazanych w złożonych ofertach konkursowych (zastrzeżenie zawarte w ogłoszeniu konkursowym). Umowy są podpisywane na realizację zadań możliwych do wykonania. Termin podpisywania umów jest każdorazowo dostosowywany do panującej sytuacji w kraju i możliwości realizacji zadania.
12)    Przygotowywane są kolejne, zaplanowane w programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, konkursy ofert z zakresów: kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju turystyki, dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, czy w ramach środków PFRON.
13)    Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego na bieżąco jest w kontakcie z departamentami Urzędu Marszałkowskiego oraz Departamentem Prawnym w sprawie konkursów ofert, zawieranych umów i kształtu zadań zleconych, tak aby zminimalizować ryzyko niezrealizowania zadania i konieczności zwrotu dotacji przez organizację.

WSPARCIE SEKTORA POZARZĄDOWEGO

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!