Bezdomni w regionie – dane statystyczne i pomoc

Dane dotyczące liczby osób bezdomnym w województwie warmińsko – mazurskim, uzyskane na  podstawie ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Ogólna liczba osób bezdomnych to 1071,  w tym 913 mężczyzn, 119 kobiet, 39 dzieci.

Najwięcej osób wykazano w :

 • schroniskach dla osób bezdomnych – 441 osób ( w tym 41 kobiet , 398 mężczyzn
  i 2 dzieci),
 • noclegowniach – 146 osób ( w tym 11 kobiet i 135 mężczyzn),
 • zakładach karnych i aresztach śledczych – 124 mężczyzn,
 • pustostanach, domkach na działkach, altanach działkowych – 120 osób ( w tym
  18 kobiet i 102 mężczyzn),
 • miejsca niemieszkalnych, tj. na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altanach śmietnikowych, piwnicach itp. – 111 osób ( w tym 17 kobiet i 94 mężczyzn),
 • domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 52- osób (w tym 20 kobiet
  i 32 dzieci),
 • szpitalach, hospicjach, ZOL-ach, innych placówkach zdrowia – 20 osób ( w tym
  3 kobiety i 17 mężczyzn),
 • izbach wytrzeźwień, pogotowiach socjalnych – 12 osób ( w tym 3 kobiety
  i 12 mężczyzn),
 • ogrzewalniach – 12 osób |( w tym 1 kobieta i 11 mężczyzn),
 • Specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 10 osób
  ( w tym 5 kobiet i 5 dzieci),
 • innych placówkach – 23 mężczyzn.

→ W ramach otwartych konkursów ofert, obejmujących priorytetowy obszar zadań publicznych, realizowanych w ramach współpracy Wojewody z organizacjami przekazano dla organizacji pozarządowych środki m.in. na Wspieranie osób bezdomnych, poprzez:

 1. a)     świadczenie bezpośredniej pomocy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, z uwzględnieniem wspierania bieżącej działalności jednostek zapewniających usługi osobom bezdomnym,
 2. b)     aktywizacji i usamodzielniania się osób bezdomnych, w tym poradnictwa, terapii, zmniejszania skali uzależnień.

Świadczona pomoc obejmowała dofinansowanie realizacji projektów przez podmioty posiadające niezbędną bazę materialną przystosowaną do świadczenia usług, co najmniej
w jednym z niżej wymienionych zakresów:

 1. a)     całodobowego pobytu z wyżywieniem,
 2. b)     zapewnienia noclegu, z co najmniej jednym posiłkiem,
 3. c)     wydawania odzieży,
 4. d)     wydawania posiłków do spożycia na miejscu,
 5. e)     świadczenia poradnictwa specjalistycznego,
 6. f)      prowadzenia punktu pomocy medycznej lub innej placówki pomocy doraźnej,
  w tym ogrzewalni.

W 2018 roku rozdysponowano z budżetu Wojewody na realizację zakwalifikowanych 12 projektów środki w łącznej wysokości 566.790,00 zł.

W 2019 roku, z budżetu Wojewody przyznano środki w łącznej wysokości 606.782 zł (więcej po 39.992 zł w stosunku do roku ubiegłego), dla wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty
w ramach konkursu Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością na realizację zakwalifikowanych 14 projektów (100% wnioskowanych kwot). Zadanie jest w trakcie realizacji.

→ W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2019 r. działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

(UW Olsztyn)