Bezpieczeństwo i higiena w szkołach najważniejsze

Najważniejsze zmiany w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach to przede wszystkim: konieczność uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia. W zakresie oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkole dokonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. W roku szkolnym 2018/2019 na terenie powiatu ostródzkiego dokonano oceny rozkładu zajęć lekcyjnych w 18 szkołach w 144 oddziałach. Nieprawidłowości stwierdzono w 2 szkołach w 17 oddziałach.

Znowelizowane w 2018 roku rozporządzenie nakłada na dyrektorów szkół obowiązek uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowania zajęć oraz możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego.

Rozporządzenie to weszło w życie 29 listopada 2018 r. Dodano przepis przejściowy pozwalający szkołom i placówkom na dostosowanie się do wymagań określonych w §  14 ust. 3 i § 21 nowelizowanego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140), w terminie do dnia 1 marca 2019 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie dokonuje kontroli w szkołach w zakresie oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń oraz sprzętu używanego w placówce, podczas tej kontroli zwracana jest również uwaga na higienę procesów nauczania — ocena rozkładu zajęć.

– Jednakże głównym celem kontroli jest ocena warunków sanitarno-technicznych placówek. W roku szkolnym 2018/2019 na terenie powiatu ostródzkiego dokonano oceny rozkładu zajęć lekcyjnych w 18 szkołach w 144 oddziałach. Nieprawidłowości stwierdzono w 2 szkołach w 17 oddziałach. W jednej placówce udzielono instruktażu i zalecenia zostały wykonane. Natomiast na drugą szkołę prowadzone jest postępowanie administracyjne z terminem zaproponowanym przez Dyrektora szkoły – informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie Zdzisław Sokołowski, który dodaje, że:

 -Wytyczne dotyczące układania planów zajęć określa §4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości udzielamy instruktażu. Gdy zalecenia doraźne nie zostaną wykonane, zostaje wszczęte postępowanie administracyjne.

(red.)