Bezpłatne porady dla przyszłych przedsiębiorców

Spotkanie informacyjne dot. Osi I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur-Poddziałanie 1.2.1 oraz 1.2.2 odbędzie się 16 kwietnia 2019 roku w Olsztynie.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach poddziałania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” oraz poddziałania 1.2.2 „Współpraca biznesu z nauką” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zaprezentowana zostanie również oferta Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zgłoszenia przyjmowane są 11 kwietnia na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl . Spotkanie w Hotel Parku (al. Warszawska 119) rozpocznie się o godz. 10 i zakończy o godz. 13.

Więcej informacji:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
tel. 89 512 54 82/83/84/85/86
email: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

(wwim)