Warmia i Mazury

Bezpłatne spotkania z europejskimi funduszami w Olsztynie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na spotkania informacyjne związane z pozyskaniem środków na otwarcie działalności gospodarczej oraz aktywizacją społeczną.

Szkolenie „Fundusze Europejskie – środki na otwarcie działalności gospodarczej”, które skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem środków na otwarcie działalności odbędzie się 6 lutego 2020 roku w hotelu Villa Pallas w Olsztynie (ul. Żołnierska 4).

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 lutego (do godz. 15) na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE

Z kolei już 23 stycznia w Olsztynie (Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, sala 105) zaplanowano bezpłatne spotkanie związane z realizacją poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn oraz 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek zatrudnienia socjalnego, które realizują zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia 2020 roku (do godz. 16) na adres mailowy giolsztyn@warmia.mazury.pl

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE
Więcej informacji:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, tel. 89 512 54 82/83/84/85/86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!