Warmia i Mazury

Bezpłatne szkolenia dla podmiotów medycznych

Ruszył projekt „Poprawa jakości świadczonych usług Medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”, który inicjuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

Jego celem jest poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), w tym również: e-recepty, e-skierowania oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

W całej Polsce ruszyły bezpłatne szkolenia dedykowane podmiotom leczniczym wykonującym szpitalną działalność leczniczą oraz podmiotom leczniczym wykonującym podstawową opiekę zdrowotną, które posiadają aktualny Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.  Zakres szkoleń obejmuje: zapoznanie uczestników z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażającymi w ramach procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Rekrutacja dla POZ odbywa się przez cały okres trwania projektu do momentu wyczerpania puli szkoleń. Lokalizacje i terminy szkoleń będą sukcesywnie dodawane do platformy rejestracyjnej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!