Bezpłatne usługi opiekuńcze

Jednym z zadań gminy o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn,  wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione jak również osobom, którym rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

– Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Aktualnie w Gminie Morąg usługami opiekuńczymi objętych jest 104 osoby, w tym 31 osób do 75 roku życia legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności jak, również orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji – mówi Jadwiga Kosieradzka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu.

Wykonawcą usług opiekuńczych na terenie Gminy Morąg jest Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Morągu, który z budżetu gminy otrzymuje środki finansowe na realizację tej formy pomocy. Pełny koszt 1 godziny opiekuńczej w 2019 roku wynosi 20,13 zł, przy czym procentowa odpłatność osoby, której zostały przyznane usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie. Powyższą kwestię reguluje uchwała Rady Miejskiej w Morągu.

– W związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu pod nazwą „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019” (finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) Gmina Morąg przystąpiła do realizacji ww. Programu, którego celem  jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniami o niepełnosprawności, o których mowa wyżej, wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia, poprawy jakości świadczonych usług oraz rozszerzenia oferty usług, jak również wsparcia finansowego gmin w zakresie realizacji zadania własnego – wyjaśnia Jadwiga Kosieradzka.

Stosownie do zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Morąg reprezentowaną przez Burmistrza Morąga Tadeusza Sobierajskiego, Wojewoda przekaże Gminie środki z Programu w kwocie 252.732,15 zł (Gmina Morąg w ramach realizacji usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych wnosi również wkład własny w wysokości 252.732,15 zł).

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aby osoby, którym świadczone są usługi opiekuńcze współfinansowane z Programu, nie ponosiły odpłatności za te usługi, Rada Miejska w Morągu podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, która stanowi że usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom spełniającym warunki i kryteria przyznania usług, określone w rządowych lub resortowych programach wsparcia społecznego, zawodowego lub zdrowotnego osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, pod warunkiem przystąpienia Gminy Morąg do realizacji programu.

– Przyznanie Gminie Morąg środków na realizację Programu oraz podjęcie przez Radę Miejską w Morągu cytowanej wyżej uchwały skutkuje tym, że osoby do 75 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, objęte usługami opiekuńczymi, nie ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze od 1 lipca 2019 r. – dodaje dyrektor MOPS w Morągu.

Usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej przyznaniem tej formy wsparcia (składany w MOPS), po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wywiadu środowiskowego, potwierdzającego zarówno  potrzebę objęcia tą formą pomocy, jak i niemożnością zapewnienia pomocy ze strony rodziny.

(red.)