Bon na zasiedlenie – wniosku w PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia zamieszkujące tereny wiejskie  do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w wysokości 8 500,00 zł.

Wnioski do pobrania oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://ostroda.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

lub bezpośrednio: — w siedzibie PUP w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5 — w Filii PUP w Morągu, ul. Dąbrowskiego 8.

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie umowy, w związku z podjęciem przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:

  1. a) z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  2. b) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  3. c) będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, co zostanie udokumentowane w okresie 8 miesięcy od dnia wydania bonu.

(PUP Ostróda)