Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wilnowie

Burmistrz Morąga informuje, że: „zebrał już wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilnowo, w gminie Morąg.”

Do czego potrzebna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje w jaki sposób ma być wykonana inwestycja (przedsięwzięcie), tak aby jak najmniej pogorszyć stan środowiska. Jest wydawana po przeprowadzaniu przez urząd oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i konieczna, jeśli inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko.

Urzędy, które wydają decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji, w tym decyzje o warunkach zabudowy czy pozwolenie na budowę, będą brać pod uwagę ustalenia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego Burmistrz Morąga uzyskał:  opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który stwierdził, że dla tego  przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko; postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, w którym wyraził on opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w której nie stwierdził on potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań.

Kiedy trzeba uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Zestawienie przedsięwzięć, dla których trzeba uzyskać decyzję środowiskową znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kiedy nie musimy uzyskać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Nie trzeba uzyskać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli ich wyłącznym celem jest: obronność i bezpieczeństwo państwa, prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcia dzielą się na takie, które mogą:, zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Urząd obowiązkowo przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko obejmuje:

weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Burmistrz Morąga, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, informuje że z materiałami sprawy, w tym z treściami wymienionych wyżej postanowień i opinii, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu w pokoju  nr 14, w godzinach pracy urzędu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, wraz z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów jak również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od skutecznego podania niniejszego zawiadomienia do wiadomości. Po terminie tym wydana zostanie decyzja.

Obwieszczenie_o_mozliwosci_zapoznania_sie_z_aktami_sprawy

(red./UM Morąg)