Budowa ulicy i ciągu pieszo-jezdnego w Morągu

Gmina Morąg, w ramach środków własnych, wybuduje  ulicę Narutowicza(wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem)w  Morągu oraz zbuduje ciąg pieszo-jezdny od ulicy Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza.

Inwestycja składa się z dwóch części:

nr 1–Budowa ulicy Narutowicza w Morągu. Projekt zakresem obejmuje:

− wymianę nawierzchni chodników oraz wymianę krawężników na odcinku ulicy Narutowicza

− budowę ciągu pieszego na odcinku ulicy Narutowicza (długość 275,81m)

− budowę ciągu pieszego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Malinowej

− budowę kanalizacji deszczowej na odcinku ciągu pieszego w ul. Narutowicza,

− budowę oświetlenia ulicy Narutowicza i ciągu pieszego w ul. Narutowicza.

Istniejąca ulica Narutowicza biegnie od skrzyżowania z ul. Sikorskiego i łączy się z ul. Makową a kończy swój bieg w miejscu projektowanego skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. Nawierzchnia ulicy posiada przekrój uliczny szerokość od 6,0 do 6,3 m i jest wykonana z betonu asfaltowego na odcinku do skrzyżowania z ul. Makową pozostała cześć nawierzchni stanowi nawierzchnia gruntowa. Istniejące chodniki są z płyt betonowych 35×35 cm szerokości 2,0-2,3 przylegające bezpośrednio do jezdni. Wjazdy do posesji prywatnych odbywają się bezpośrednio z jezdni. Odwodnienie odbywa się poprzez powierzchniowe (spadki poprzeczne i podłużne) i odprowadzenie wody do istniejącej kanalizacji deszczowej i na pobocza. W obrębie istniejącej ulicy występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wzdłuż trasy projektowanego ciągu przebiegają i krzyżują się urządzenia obce tj.: sieć instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kable energetyczne i telekomunikacyjne i sieć gazowa. Na całym odcinku nie występuje zadrzewienie drogi. Występujące w podłożu grunty to w większości badanych obszarów nasypy niekontrolowane, w postaci wilgotnych piasków średnioziarnistych z kamieniami żużlem i humusem i piasków średnioziarnistych przewarstwianych piaskami gliniastymi z kamieniami w stanie luźnym, sklasyfikowane jako G1, warunki gruntowo-wodne są dobre.

  1. Narutowicza – ciąg pieszy

Istniejący teren przeznaczony pod budowę ciągu pieszego stanowi przedłużenie ul. Narutowicza od ul. Sikorskiego do cieku wodnego. Zlokalizowany jest w obrębie ogródków działkowych i osiedla Kolonia Robotnicza, stanowi układ komunikacyjny dla pieszych pomiędzy osiedlem a ogródkami działkowymi. Obecnie ruch samochodowy odbywa się jedynie na odcinku po między ulicami Daszyńskiego i Witosa. Odwodnienie odbywa się poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody do istniejącej (w okolicy ul. Daszyńskiego i ul. Witosa) kanalizacji deszczowej a na pozostałym odcinku powierzchniowo na przyległe tereny i do istniejącego rowu. W obrębie istniejącej ulicy występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wzdłuż trasy projektowanego ciągu przebiegają i krzyżują się urządzenia obce tj.: sieć instalacji gazowej (g100 i g90), kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej oraz kable energetyczne. Występujące w podłożu grunty to w większości badanych obszarów w okolicy cieku wodnego i przy ulicach Witosa i Daszyńskiego nasypy niekontrolowane w postaci wilgotnych namułów gliniastych z torfem gruzem ceglanym i kamieniami grunty te sklasyfikowano jako słabonośne, G4.

ciąg pieszy na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Malinowej

W stanie obecnym ciąg pieszy posiada nawierzchnię gruntową. Występujące w podłożu grunty to w większości badanych obszarów nasypy niekontrolowane, w postaci wilgotnych piasków średnioziarnistych z kamieniami żużlem i humusem i piasków średnioziarnistych przewarstwionych piaskami gliniastymi z kamieniami w stanie luźnym, sklasyfikowane jako G1.

Remont odcinka nawierzchni jezdni ulicy Kilińskiego w Morągu: zadanie polega na wykonaniu remontu nawierzchni jezdni odcinka ulicy. Prace remontowe będą polegać na wymianie istniejącej nawierzchni ulicy na kostkę betonową gr. 8 cm z podbudową i regulacją istniejących krawężników z zachowaniem istniejącej niwelety. Obecna nawierzchnia jezdni ulicy jest w złym stanie technicznym.

nr 2–Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza: profilowanie istniejącego podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kamienia, wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej gr. 8cm, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6cm, wykonanie kanału deszczowego.

Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kamienia

łamanego ze zjazdami na poszczególne działki sąsiadujące z ciągiem pieszo-jezdnym .

Teren projektowanej przebudowy obejmuje drogę gminną rozpoczynającą się zjazdem z drogi

wojewódzkiej nr 519 ze zjazdem. Dalej ulica posiada nawierzchnię gruntowo-piaskową o profilu

podłużnym zbliżonym do poziomego.

Stan nawierzchni jest zły, droga posiada liczne nierówności . Tworzące się zastoiska wodne

powodują dalszą degradację nawierzchni .

Szerokość jezdni waha się od 4 do 4,5m .

Na terenie projektowanej przebudowy występują obce urządzenia podziemne:

– kable energetyczne

– gazociąg

– kanalizacja deszczowa

Termin składania ofert / wniosków: 2019-06-21 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-06-21 09:15:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.7.2019.DL (PDF, 691.3 KiB)

SIWZ_KI.271.7.2019.DL (PDF, 992.7 KiB)

Wzory formularzy w wersji edytowalnej KI.271.7.2019.DL (DOCX, 92.6 KiB)

Załącznik Nr 8- Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (RAR, 149.3 MiB)

(red./UM Morąg)