Warmia i Mazury

Buduje się na Warmii i Mazurach

Oddając w lipcu 2019 roku do użytku ostatni odcinek południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu S51 włączyliśmy stolicę regionu w podstawową sieć drogową kraju. Dzięki budowie obwodnicy, a wcześniej dróg ekspresowych S7 i S51 Olsztyn uzyskał ze stolicą Polski i innymi ważnymi ośrodkami w kraju połączenie poprzez ciąg dróg ekspresowych i autostrad. To nie koniec naszych działań na Warmii i Mazurach oraz na północnym Mazowszu.

Ponad 155 km  dróg w budowie

Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15

W ciągu drogi krajowej nr 15 realizujemy budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego o długości 17,7 km. Wartość zadania w systemie „Projektuj i buduj” to 392,7 mln zł. Obwodnica ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1. Inwestycja jest realizowana w systemie „Projektuj i buduj”.  Nowa droga zostanie powiązana z innymi drogami publicznymi przez cztery ronda. Wybudowanych zostanie 14 obiektów inżynierskich: 9 wiaduktów, 1 przejście dla zwierząt górne, 3 przejścia dla zwierząt dolne oraz most nad rzeką Wel.

Obecnie wykonawca prowadzi roboty ziemne w zakresie wykopów, nasypów, wzmocnień podłoża (wymiana gruntu), roboty branżowe. Rozpoczęto wykonywanie podbudowy z kruszywa. Trwają prace konstrukcyjne na wiaduktach w ciągu drogi krajowej oraz nad drogą krajową.  Budowane są przejścia dla zwierząt. Trwają prace na budowie mostu nad rzeką Wel. Zaawansowanie rzeczowe robót na koniec maja wynosi ok. 31 proc.

Strona internetowa kontraktu 

Toczą się prace na trzech odcinkach drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki (66,4 km) w ciągu Via Baltica o łącznej wartości ok. 2 mld zł. Prace budowlane trwają na dwóch odcinkach realizacyjnych, a na trzecim oczekujemy na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

S61 Szczuczyn – węzeł Ełk Południe

Odcinek o długości ok. 23,3 km jest w budowie od marca 2020 r. Wykonawca zakończył wycinkę i rozpoznanie saperskie, prowadzi odhumusowanie i wymianę gruntów, przygotowuje się do wzmocnień. Rozpoczął prace przy obiektach mostowych – betonowanie fundamentów podpór. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 16 proc. Wartość umowy „Projektuj i buduj”  – 700 mln  zł.

Strona internetowa kontraktu 

S61 Węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie

Długość odcinka to ok. 22,9 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km). Zadanie jest na etapie uzyskiwania decyzji ZRID. Wartość umowy „Projektuj i buduj”  – 686 mln zł.

Strona internetowa kontraktu 

S61 Węzeł Wysokie – Raczki

Ponad dwudziestokilometrowy odcinek jest w budowie od października 2019 r. Wykonawca prowadzi roboty ziemne, wzmocnienia gruntów, wykonuje odwodnienie drogi – przepusty i kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny. Rozpoczął już układanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej pod nawierzchnię betonową. Równolegle trwają prace przy usuwaniu kolizji sieci infrastruktury podziemnej. Na obiektach mostowych wykonywane są fundamenty, podpory i ustroje nośne.  Zaawansowanie rzeczowe wynosi ponad 35 proc. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 484 mln zł.

Strona internetowa kontraktu 

Trwają prace w terenie na ponad 70-kilometrowym odcinku S7 od granicy województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do obwodnicy Płońska. Część z nich kierowcy mogą obserwować w czasie podróży obecną DK7. Zaawansowanie robót związane jest z terminem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na pierwsze dwa odcinki ZRID otrzymaliśmy we wrześniu ubiegłego roku, a na ostatni w marcu br.

S7 Napierki – Mława 

Na tym odcinku, o długości prawie 14 km, decyzję ZRID otrzymaliśmy w marcu br., a z każdym tygodniem otwierane są nowe fronty robót. Wykonawca prowadzi w pierwszej kolejności roboty ziemne w tym odhumusowanie terenu oraz wykonuje wykopy i nasypy. Na obiektach mostowych wykonywane są wykopy pod fundamenty, zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych. Wykonawca prowadzi także prace sanitarne przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej, roboty teletechniczne związane z usunięciem kolizji telekomunikacyjnej oraz roboty w branży energetycznej. Prace archeologiczne w większości zostały ukończone, a na początku czerwca dokonano odbioru pierwszej nieruchomości zabudowanej od dotychczasowego właściciela. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu wynosi ok. 18 proc.

Strona internetowa kontraktu 

S7 Mława – Strzegowo

O ile poprzedni odcinek na krótkiej części biegnie wzdłuż obecnej DK7 to ten w całości prowadzi nowym śladem po wschodniej stronie Mławy. Prace budowlane na odcinku o długości ok. 21,5 km zaczęły się w październiku ubiegłego roku. Wykonywane są nasypy i wykopy. Prowadzone są wzmocnienia terenu w postaci wymiany gruntów. Na obiektach mostowych wykonywane są prace betoniarskie i zbrojarskie oraz palowanie. Wykonywana jest izolacja fundamentów. Równolegle toczą się roboty z branży: teletechnicznej, energetycznej, melioracji i wodno-kanalizacyjnej. Ponadto prowadzone są prace archeologiczne. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu wynosi ponad 18 proc.

Strona internetowa kontraktu 

S7 Strzegowo – Pieńki

Blisko 22-kilometrowy odcinek trasy omija Strzegowo a od Glinojecka biegnie wzdłuż obecnej DK7. Prace budowlane na tym odcinku zaczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Wykonywane są nasypy i wykopy oraz wymiany gruntów. Na fragmentach trasy głównej wykonywana jest podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem. Na obiektach mostowych betonowane są kolejne elementy konstrukcyjne.  Usuwane są kolizje energetyczne. Trwają rozbiórki budynków, porządkowany jest teren po wycince. Prace archeologiczne zostały zakończone. Wykonawca rozpoczął montaż wytwórni nawierzchni betonowej w Kondrajcu. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu wynosi ok. 27 proc.

Strona internetowa kontraktu 

S7 Pieńki – Płońsk

Prace na tym blisko 14-kilometrowym odcinku zaczęły się również, tak jak na sąsiednim, we wrześniu 2019 r. Wykonawca prowadzi prace przy nasypach i wykopach, co doskonale widać z obecnej DK7. Na drogach zbiorczych rozpoczął układanie podbudowy zasadniczej w technologii recyklingu na zimno. Na obiektach mostowych trwa zbrojenie, szalowanie i betonowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektów. Trwają rozbiórki budynków, porządkowany jest teren po wycince. Prace archeologiczne zostały zakończone. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu wynosi prawie 24 proc.

Strona internetowa kontraktu 

Nowe inwestycje na starcie

Niedawno w województwie warmińsko-mazurskim rozpoczęły się nowe inwestycje drogowe. W kwietniu i maju podpisaliśmy umowy na projekt i budowę dwóch odcinków dróg ekspresowych: S5 i S16 o łącznej długości ok. 21 km.

S5 Ornowo – Wirwajdy

Droga na S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy będzie miała długość ok. 5 km. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Inwestycja o wartości 204 mln zł będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”, gdyż wykonawca zadania będzie miał również możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023. Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy. Nowy odcinek ułatwi dojazd z DK16 do istniejącej obwodnicy która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz – Ostróda.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37417/Umowa-na-budowe-drogi-ekspresowej-S5-na-odcinku-Ornowo-Wirwajdy-podpisana 

S16 Borki Wielkie – Mrągowo

Inwestycja o wartości 626 mln zł będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek  drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2023.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37788/Jest-umowa-na-budowe-kolejnego-odcinka-S16 

Inwestycje w przygotowaniu

S16 Mrągowo – Orzysz – Ełk

W fazie przygotowawczej jest następny etap rozbudowy drogi ekspresowej S16, czyli odcinka Mrągowo – Orzysz – Ełk. Kończymy opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko. Po zakończeniu weryfikacji odbędzie się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Po zaakceptowaniu opracowań przez ZOPI, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Wcześniej miała miejsce Mazurska Debata Drogowa, która jest odpowiedzią na zgłaszane postulaty zorganizowania regionalnej dyskusji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S16 Mrągowo-Orzysz-Ełk. Wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim postanowiliśmy zorganizować dialog społeczny poświęcony tej inwestycji. Debata odbyła się online. Więcej informacji o debacie tutaj.

Strona internetowa zadania 

Droga krajowa nr 65

Kontynuowane są prace nad wykonaniem projektów budowlanych i wykonawczych wraz z pełnieniem nadzoru GDDKiA autorskiego dla siedmiu odcinków drogi krajowej nr 65  o łącznej długości 59,1 km oraz nad wykonaniem Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65”. Obecnie dla tych zadań opracowywane są raporty o oddziaływaniu na środowisko.

Północna obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu DK51

Na początku czerwca ruszył przetarg na dokumentację projektową dla północnej obwodnicy Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51. Zadanie obejmuje wykonanie studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej. Budowa obwodnicy Olsztyna i Dywit to jedno z pięciu zadań w województwie warmińsko-mazurskim realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic, przygotowanego na lata 2020-2030. W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Oprócz obwodnicy Olsztyna i Dywit przygotowywane do realizacji są jeszcze obwodnice Smolajn Gąsek, Szczytna i Pisza.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37848/Rusza-przetarg-na-dokumentacje-projektowa-dla-polnocnej-obwodnicy-Olsztyna-i-Dywit 

(GDDKiA Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!