AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Ciąg dalszy sprawy kładki nad torami

Burmistrz Morąga skierował do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku kolejne już pismo w sprawie złego stanu kładki nad torami w Morągu, jednocześnie deklarując, że gmina chce partycypować w kosztach jej remontu. Interwencje w sprawie podjęli również parlamentarzyści z regionu: Senator  Bogusława Orzechowska, Posłowie: Zbigniew Babalski i Zbigniew Ziejewski.

– W związku z realnym zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowia i życia: osób korzystających z peronów na stacji kolejowej Morąg, podróżnych korzystających z pociągów kursujących na linii kolejowej nr 220 Olsztyn-Bogaczewo, pieszych korzystających z kładki nad torami w Morągu, w tym: żołnierzy i pracowników Garnizonu Morąg będącego w strukturach 20-tej Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, żołnierzy i pracowników jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej, mieszkańców Morąga, proszę po raz kolejny o wznowienie procedury, która pozwoli na szybką realizację remontu przedmiotowej kładki na podstawie posiadanej przez Was dokumentacji projektowej. Zagrożenie stało się realne, a nie hipotetyczne od momentu kiedy w dniu 19.04.2020 roku odpadł od konstrukcji kładki metalowy element, którego rozmiary świadczą o tym, że mógł być przyczyną poważnego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia osoby znajdującej się w miejscu upadku tego elementu kładki. Bardzo zły stan techniczny kładki, na który zwracaliśmy Wam uwagę już prawie pięć lat temu (pismo: KI.7210.2.33.2015 z dnia 12.08.2015 roku) od tego czasu jeszcze bardziej się pogorszył i, co jest oczywiste z upływem każdego dnia będzie dalej się pogarszał, stwarzając z każdym dniem coraz większe zagrożenie. Ze swojej strony, w imieniu Gminy Morąg, podtrzymuję swoje stanowisko określone w moim piśmie jak wyżej, a także w Liście intencyjnym przesłanym Wam przy piśmie: KI.2710.2.4.2017 z dnia 30.01.2017 roku, tj.: Gmina deklaruje współfinansowanie remontu kładki będącej własnością PKP S.A. w wysokości do 50% kosztów, jednak nie więcej niż 500 000,00 zł. Gmina deklaruje utrzymanie bieżące kładki po wykonaniu remontu w zakresie: ponoszenia kosztów oświetlenia, ponoszenia kosztów utrzymania czystości (sprzątanie), ponoszenia kosztów utrzymania zimowego (odśnieżanie).  Proszę o udzielenie pilnej odpowiedzi, a także o podanie harmonogramu, według którego możliwa będzie bardzo szybka realizacja wspólnego remontu kładki dla pieszych nad torami w Morągu – pisze do PKP S.A. Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski.

Kładka-nad-torami-w-Morągu – pismo Burmistrza Morąga.

Interwencję senatorską w sprawie kładki podjęła Bogusława Orzechowska, która skierowała pismo do prezesa PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego.
– Do mojego Biura Poselsko – Senatorskiego w Ostródzie, za pośrednictwem poczty e – mail, wpłynęło pismo z prośbą o podjęcie czynności w zakresie sprawowanego mandatu Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, odnośnie sytuacji dotyczącej pilnego remontu kładki nad torami w Morągu. Obecny stan obiektu zagraża życiu i zdrowiu osób z niej korzystających oraz zagraża ruchowi pociągów pod kładką dla pieszych, zlokalizowanej na obszarze kolejowym na działce nr 4/57, obr. 2, m. Morąg (…)Z dokonanych ustaleń wynika, że w niniejszej sprawie interwencje prowadził Poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski oraz Radny Rady Powiatu Ostródzkiego Zbigniew Zabłocki, którzy dostali informacje, że kładka ta zostanie wyremontowana. (…) Czy Spółka PKP S.A. ma zamiar dokonać remontu niniejszej kładki w stosunku partycypacji 50 – 50 z Gminą Miejską Morąg? Jeśli tak to na jakim etapie są prace, ustalenia czy też rokowania? Czy w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie w przedmiocie wyłączenia przedmiotowej kładki z użytkowania Spółka podjęła jakieś działania w tym zakresie?(…) Bardzo dziękuję za okazaną pomoc w sprawie rozwiązania uciążliwego problemu, z jakim boryka się lokalna społeczność miasta Morąg – pisze Senator Bogusława Orzechowska.

Pełna treść interwencji senatorskiej: Kładka PKP Morąg

W sprawę zaangażował się także Poseł Zbigniew Ziejewski, który pochodzi z Morąga, w związku z czym problemy tego regionu są mu bliskie.

– Pan Zbigniew Ziejewski nie pozostał obojętny na apel związany z kładką i wystosował interpelację poselską do Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, w którym apeluje o interwencję Ministra i remont obiektu – napisał do naszej redakcji Adam Wielgosiński, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Zbigniewa Ziejewskiego.

Poseł Zbigniew Ziejewski skierował interpelację do Ministra Infrastruktury.

– Mając na uwadze ww. niebezpieczne zdarzenie oraz możliwość odpadnięcia kolejnych elementów konstrukcji, będących realnym zagrożeniem zarówno dla pieszych, ale także dla ruchu pociągów przejeżdżających pod tą kładką, niezbędna jest interwencja i podjęcie natychmiastowych działań naprawczych obiektu, co pozwoli na bezpieczne użytkowanie go, jak również zapewni bezpieczeństwo dla podróżnych przebywających na peronie oraz przejeżdżających pod kładką pociągów.  W związku z powyższym proszę Pana Ministra Infrastruktury o podjęcie działań wyjaśniających przewlekłość działań PKP S.A. w celu doprowadzenia do jak najszybszego rozpoczęcia prac naprawczych opisywanej konstrukcji. Dodatkowo proszę Pana Ministra Infrastruktury o odpowiedź na następujące pytania: Czy Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że właścicielem kładki zlokalizowanej na obszarze kolejowym działki nr 4/57, obr. 2, m. Morąg jest Spółka Polskie Koleje Państwowe? Czy Ministerstwo podejmie działania wobec PKP S.A., mające na celu doprowadzenie do rozpoczęcia przez spółkę remontu obiektu? Jeśli tak, to jakie działania zostaną podjęte i kiedy rozpoczną się prace remontowe kładki? – pisze Poseł Zbigniew Ziejewski.

Pełna treść interpelacji – Interpelacja Posła Zbigniewa Ziejewskiego ws. niebezpiecznej kładki kolejowej w Morągu

Warmińsko -Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Olsztynie skierował pismo do Dyrektora Oddziału  PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, w którym czytamy m.in.: : W dniu 24.04.2020 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie , skierowane do PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, w którym zawarta jest informacja dotycząca nieodpowiedniego stanu technicznego konstrukcji kładki dla pieszych na stacji .Morąg w km 45,270 linii nr 220 Olsztyn — Bogaczewo, zlokalizowanej na obszarze kolejowym na działce nr 4/57, obr. 2.

Jednocześnie w dniu 27.04.2020 r. wpłynęło pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie z przekazaniem sprawy wraz z adnotacją służbową, z której wynika iż w dniu 22.04.2020 r. PINB przeprowadził oględziny obiektu budowlanego i  podał wstępną ocenę, z której wynika, że wszystkie elementy konstrukcyjne stalowej kładki  są skorodowane. cześć stalowych belek jest zniszczona i zagraża odspojeniem się od konstrukcji kładki. Zaawansowany stan korozji konstrukcji kładki nie pozwała na jej dalsze bezpieczne użytkowanie i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla osób przebywających w bezpośrednim otoczeniu jak również stwarza zagrożenie dla ruchu kolejowego. W związku z powyższym zostały zabezpieczone taśmami dwa wejścia na kładkę.

Powiadomiono również policję w Morągu o czasowym zabezpieczeniu kładki przed dostępem osób postronnych.

Uwzględniając powyższe,  w celu wyjaśnienia sprawy  Warmińsko -Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się z prośbą o przesianie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem protokołów kontroli okresowych. tj. rocznych i pięcioletnich dla w/w obiektu (kładka), kopii książki obiektu budowlanego oraz protokołu wymaganego art. 62 ust. 1 pkt.-l) Prawo budowlane – jeżeli został sporządzony. W przeciwnym razie proszę o natychmiastowe sporządzenie protokołu na okoliczność niebezpiecznej sytuacji jaka miała miejsce, w efekcie której odpadł element metalowy (kątownik metalowy. ok. 1 m długości) od konstrukcji kładki. Powyższe dokumenty należy bezzwłocznie przesłać na adres W-MWINB w Olsztynie. Jednocześnie informuję, iż do obowiązku właściciela / zarządcy jest stosowanie się do ustawy Prawo budowlane i utrzymanie obiektu w odpowiednim stanie technicznym. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje konsekwencjami, o których mowa w art. 91a ustany Prawo budowlane. cyt. „Kto nie spełnia, określonego obowiązku właściciela/zarządcy przy utrzymywaniu obiektu, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Pomimo zerwania taśm, na dzień dzisiejszy, kładka nad torami jest wyłączona z użytkowania. Przebywanie na niej lub pod nią może grozić utratą zdrowia oraz śmiercią. Dlatego apelujemy, aby do czasu rozstrzygnięcia sprawy nie korzystać z tego przejścia.

(red./fot. dw)

 

error: Nie kopiuj!!!