Warmia i Mazury

Dekada restytucji ekosystemów

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło lata 2021-2030 dekadą restytucji ekosystemów.

W marcu 2019 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję określającą lata 2021–2030 jako „Dekadę restytucji ekosystemów”.

Decyzja Zgromadzenia Ogólnego ONZ ma na celu zintensyfikowanie odbudowy zdegradowanych i zniszczonych ekosystemów jako sprawdzonego środka walki z kryzysem klimatycznym.

Działania podejmowane w ramach dekady restytucji ekosystemów mają przyczynić się do walki z ubóstwem, zachowania różnorodności biologicznej (filar międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony środowiska, takich jak Konwencja Ramsar w sprawie obszarów wodno-błotnych czy Konwencja z Rio de Janeiro w sprawie różnorodności biologicznej) i poprawy warunków życia dla wszystkich.

Innym zadaniem, które rozpoczynająca się dekada stawia przed nami, jest wprowadzenie zmian w sposobie myślenia. Tylko zmiana mentalności pozwoli dokonać restytucji milionów hektarów zdegradowanych ekosystemów lądowych i morskich.

Potrzebne jest globalne i wielopłaszczyznowe współdziałanie, dążenie do przywrócenia prawidłowych relacji między ludźmi a przyrodą, powiększanie obszarów zdrowych ekosystemów i położenie kresu ich degradacji.

Do priorytetowych działań należą:

umacnianie globalnych, regionalnych, krajowych i lokalnych zobowiązań oraz działań zorientowanych na zapobieganie, powstrzymywanie i odwracanie skutków degradacji ekosystemów,

wykorzystanie wiedzy na temat udanej odbudowy ekosystemów w programach edukacyjnych oraz we wszystkich procesach decyzyjnych sektora publicznego i prywatnego.

Dla osiągnięcia założeń niezbędne staje się zwiększenie nakładów na odbudowę ekosystemów, włączenie problematyki odtwarzania ekosystemów do programów szkolnych, zaangażowanie naukowców do badań nad doskonaleniem procesów odnowy i monitoring podejmowanych działań.

Liczy się zaangażowanie każdego: lokalnych społeczności, młodzieży, społeczeństwa obywatelskiego. Aktywna postawa w tym zakresie potrzebna jest na wielu płaszczyznach, choćby takich, jak przywracanie lokalnych ekosystemów, wdrażanie rolnictwa agroekologicznego, odtwarzanie ekosystemów w lokalnych parkach, działania w mediach społecznościowych itp.

W przygotowaniu strategii działań uczestniczyły między innymi rządy, agencje ONZ, międzynarodowe i lokalne organizacje pozarządowe, przedstawiciele sektora prywatnego, środowiska akademickie, młodzież, organizacje wyznaniowe i sekretariaty konwencji z Rio – w sumie ponad 150 osób i 50 organizacji.

(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!