Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych w gminie Morąg

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych została sfinansowana z Budżetu Gminy Morąg z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na zlecenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Pani Iwony Florczak – Osękowskiej.

Raport ma na celu przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w pierwszej połowie 2018roku. Obejmuje on podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków, uzależnieniem od hazardu, przemocą w rodzinie oraz w środowisku szkolnym, cyberprzemocą, a także postawami społecznymi wobec powyższych zjawisk. Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych badań ankietowych przeprowadzonych w gminie Morąg wśród trzech grup reprezentujących trzy lokalne środowiska:

a)dorośli mieszkańcy;

b)dzieci i młodzież szkolna;

c)sprzedawcy i właściciele punktów sprzedaży alkoholu.

Dane pochodzące z badań ankietowych uzupełniono o dane na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.

Gmina Morąg ma 24 590 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 1,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Mieszkańcy gminy Morąg zawarli w 2017 roku 125 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.28,4% mieszkańców gminy Morąg jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

Gmina Morąg ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -16. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,65 na 1000 mieszkańców gminy Morąg. W 2017 roku urodziło się 251 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 380 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,97 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych (PDF, 3.5 MiB)

(red./UM Morąg)