Warmia i Mazury

Dla podmiotów gospodarczych z branży turystycznej

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” wprowadziły pomoc podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i najbardziej dotkniętym obecną sytuacją epidemiczną poprzez spadek obrotów lub zawieszenie działalności. Szczególnie dotkliwe jest to dla branży turystycznej.

Firmy mogą zgłaszać wnioski do odpowiednich regionalnych zarządów Wód Polskich o przesunięcie terminu płatności o 90 dni za dzierżawy gruntów pokrytych wodami. Po tym terminie będzie możliwość rozłożenia ich na raty lub umorzenie.

Za kluczowe obszary, w zakresie związanym z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, należy uznać te, które związane są z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty najbardziej narażone na sytuację epidemiologiczną. W szczególności dotyczy to branż, które prowadzą:
•    szeroko rozumiane usługi turystyczne – czyli hotele, pensjonaty, żegluga turystyczna;
•    usługi gastronomiczne;
•    usługi związane z  transportem wodnym.

Zastosowane rozwiązania dotyczą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wskazaną w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zarządzenie Prezesa PGW Wody Polskie zakłada, możliwość przesunięcia do 90 dni terminu płatności opłat za korzystanie z gruntów pokrytych wodami udostępnianych na podstawie art. 261 ustawy Prawo wodne oraz innych nieruchomości udostępnionych na podstawie art. 264 ustawy Prawo wodne na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu będącego stroną umowy. Wprowadzone rozwiązanie ma charakter pomocowy w sytuacji braku rozwiązań ustawowych. Ma na celu przesunięcie wymagalności należności do czasu, kiedy zainteresowane podmioty będą mogły występować o zastosowanie rozwiązań wskazanych w Zarządzeniu nr 44/2019, zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Postanowienia niniejszego Zarządzenia nie naruszają postanowień innych obowiązujących aktów wewnętrznych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w szczególności Zarządzenia Prezesa Wód Polskich 44/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ulg w spłacie należności w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Wobec tego podmioty oprócz regulacji wskazanej w tym nowym Zarządzeniu będą mogły ubiegać się również  później o umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności czyli ulgi w spłacie należności. całkowite zawieszenie lub zmniejszenie kosztów związanych z opłatami za dzierżawę, najem i użytkowanie w okresie kiedy podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zainteresowany podmiot może złożyć do właściwego miejscowo dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie regionalnego zarządu gospodarki wodnej wniosek wraz z uzasadnieniem, które zawiera:
a) numer i datę umowy użytkowania, dzierżawy lub najmu nieruchomości;
b) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, wymienionej w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566 z późniejszymi zmianami),
c) wykaz nieruchomości niezbędnych dla prowadzonej działalności gospodarczej,
d) oświadczenie woli o nieprowadzeniu działalności gospodarczej i niepobieraniu opłat w związku z korzystaniem tej nieruchomości,
e) proponowany termin przesunięcia płatności, nie więcej niż 90 dni od terminu pierwotnego.

Zawierany jest następnie aneks do obowiązującej umowy przesuwający termin płatności. Po tym terminie pomioty gospodarcze mogą rozważać złożenie wniosku o umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności.

Więcej informacji

(Wody Polskie)

error: Nie kopiuj!!!