Dobra wiadomość dla osób ze schorzeniami dróg oddechowych

W siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie odbyły się uroczystości związane z projektem „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego środka leczącego schorzenia układu oddechowego”.

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 21,4 mln zł, z czego prawie 4,3 mln zł pochodzi z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Ponad 17 mln pochodzi natomiast z rezerwy celowej budżetu państwa.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie robót budowlano-istalacyjnych oraz dostawa niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia. Obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót związanych z przebudową istniejącej bryły C budynku szpitala.

Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy Warmii i Mazur zyskają ośrodek, w którym będzie możliwość kompleksowej opieki nad pacjentem ze schorzeniami dróg oddechowych – od szybkiej i pełnej diagnostyki, poprzez leczenie operacyjne i zachowawcze, rehabilitację poszpitalną i opiekę ambulatoryjną. (wwim)