Warmia i Mazury

Dobrze przygotować tereny inwestycyjne w regionie

Zarząd województwa zdecydował o ogłoszeniu kolejnego konkursu na dofinansowanie projektów związanych z tworzeniem i przygotowaniem terenów inwestycyjnych.

O wsparcie na realizację projektów mogą się ubiegać przedsiębiorstwa (MŚP), jednostki samorządu terytorialnego oraz specjalne strefy ekonomiczne (pod warunkiem przygotowania terenów na potrzeby MŚP).

Przedsięwzięcia, o których dofinansowanie można się starać to: utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego, uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa).

Bogata oferta dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych w połączeniu z korzystnym układem komunikacyjnym pozwala pozyskiwać zewnętrznych inwestorów, służy też wzmacnianiu konkurencyjności i rozwijaniu przedsiębiorczości naszych rodzimych firmmówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne).

Wnioski o dofinansowanie można składać od 30 czerwca do 29 lipca.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa będą dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!