Warmia i Mazury

Dodatkowe miliony euro dla Warmii i Mazur

20 milionów euro z funduszy unijnych trafi do województwa warmińsko-mazurskiego na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.

Komisja Europejska przyznała właśnie sześciu regionom 136 milionów euro na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 oraz na wsparcie transformacji cyfrowej i ekologicznej. Łącznie do wszystkich województw w ramach REACT-EU trafić ma 365 mln zł.

Polityka spójności od początku pandemii jest efektywnym narzędziem przeciwdziałania jej skutkom. Środki REACT-EU to kolejny zastrzyk finansowy wypełniający lukę między pierwszą reakcją na kryzys a długoterminowym wsparciem okresu programowania 2021-2027 – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Pieniądze mogą zostać teraz wykorzystane m.in. na organizację nowych naborów lub na dofinansowanie projektów znajdujących się na listach rezerwowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dysponuje już dodatkowymi środkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Budżet programu zwiększył się o ponad 20 mln euro Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Są to środki z instrumentu REACT-EU. Jest on jednym z elementów Planu Odbudowy dla Europy – „Next Generation EU”, będącego odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys spowodowany pandemią koronawirusa.
Komisja Europejska zatwierdziła zmiany RPO WiM 2014-2020, o które wnioskował zarząd województwa warmińsko-mazurskiego. W wyniku zakończenia negocjacji Program zyskał 13. Oś Priorytetową „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości”. Zaplanowano w niej dalsze wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 w wysokości niemal 11 mln euro. Przewidziano także pomoc na poprawę wydolności ochrony zdrowia i przygotowanie jej na sytuacje kryzysowe, na co przeznaczone zostanie nieco ponad 9 mln euro. Czas na realizację projektów finansowanych ze środków REACT-EU jest bardzo krótki. Muszą one bowiem zostać rozliczone jeszcze w obecnym okresie programowania – informuje marszałek Brzezin.

(Biuro Prasowe – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO)

error: Nie kopiuj!!!