Dofinansowanie z EFS do tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że już 5 marca ogłosi „konkurs żłobkowy”, czyli na dofinansowanie projektów dotyczących pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Konkurs odbędzie się w ramach Działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Założenia konkursu będą niemal identyczne, jak w ubiegłym roku. Warto więc już teraz zapoznać się z zeszłorocznym regulaminem: http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl/-/7543124-10-4-pomoc-w-powrocie-lub-wejsciu-na-rynek-pracy-osobom-sprawujacym-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3

Nabór wniosków planowany jest w okresie 5-19 kwietnia 2019 r.  W międzyczasie WUP zorganizuje spotkanie informacyjne w Olsztynie. Jego termin nie jest jeszcze ustalony, ale będzie to między 11 a 15 marca 2019 r. Na spotkaniu omówione zostaną najważniejsze kwestie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego.

WUP zorganizuje również bezpłatne szkolenia z zakresu opracowania wniosku o dofinansowanie. Szkolenia odbędą się w terminach:

18 marca 2019 r. w Olsztynie

19 marca 2019 r. w Elblągu

20 marca 2019 r. w Giżycku

Na szkoleniach zostaną poruszone między innymi następujące zagadnienia:

wprowadzenie do pracy w systemie LSI MAKS2, omówienie podstawowych funkcjonalności,

opracowanie części merytorycznej wniosku o dofinansowanie – praca w systemie LSI MAKS2,

zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020,

konstrukcja budżetu w projektach EFS w ramach RPO WiM – praca z wnioskiem w systemie LSI MAKS2.

Zapraszamy Państwa do przesyłania wstępnych zgłoszeń udziału w spotkaniu i szkoleniach – wystarczy e-mail ze wskazaniem terminu i lokalizacji.

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 marca 2019 r. 

W razie pytan, należy kontaktować się z Zespołem ds. informacji i promocji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Adres: ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn; tel. 89 522 79 65.

Punkt kontaktowy PO WER i RPO WiM czynny w godzinach:

– od 8:00 do 16:00 poniedziałek

– od 7:30 do 15:30 wtorek – piątek

rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl

power.wupolsztyn.praca.gov.pl

(rowop)