Dostępność do nowoczesnej, refundowanej terapii dla pacjentek i pacjentów z osteoporozą

Poseł na Sejm RP Elżbieta Gelert skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie dostępności nowoczesnej, refundowanej terapii dla pacjentek i pacjentów z osteoporozą .

W ostatnim czasie do mojego Biura Poselskiego wpłynął apel Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny, dotyczący dostępności nowoczesnej refundowanej terapii dla pacjentek i pacjentów z osteoporozą. W Polsce na osteoporozę choruje około 2 milionów osób, a ok. 8 milionów jest nią zagrożonych. Osteoporoza jest chorobą przewlekłą, wynikającą ze starzenia się organizmu. Przebiega bezobjawowo, a pacjent dowiaduje się, że jest chory, najczęściej w momencie wystąpienia złamania. Najgroźniejszą konsekwencją osteoporozy są złamania biodra, wskutek czego ponad połowa poszkodowanych traci zdolność do samodzielnego poruszania się, a co piąta kobieta i co trzeci mężczyzna umierają w pierwszym roku po złamaniu. Podczas tegorocznego World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO) w Paryżu zaprezentowano badanie przeprowadzone w Polsce i siedmiu innych krajach europejskich, z którego wynika, że 55% kobiet powyżej 70. roku życia jest narażonych na złamania kości, przy czym 75% z nich nie jest leczona na osteoporozę. Wyniki tego przekrojowego badania ujawniły także braki w diagnostyce i leczeniu osteoporozy w Europie. Leczenie złamań, które są następstwem nieleczonej osteoporozy, jest długie, skomplikowane i kosztowne, a ich konsekwencje – groźne i niedoceniane. Stanowią przyczynę niesprawności, kalectwa i śmierci. Najnowocześniejsza i zgodna ze współczesną wiedzą medyczną terapia odbywa się za pomocą substancji leczniczej denosumab. To ludzkie przeciwciało, które blokuje działalność komórek niszczących kość. Denosumab podawany jest podskórnie raz na pół roku. Badania wykazały, że zmniejsza on m.in. ryzyko złamań kręgosłupa o 68%, a bliższego końca kości udowej o 40%. U kobiet po menopauzie denosumab znacząco zmniejsza ryzyko złamań kręgów, złamań pozakręgowych oraz złamań biodra. U mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego znacząco zmniejsza ryzyko złamań kręgów. W Polsce prawo do refundacji terapii denosumabem przysługuje jedynie kobietom powyżej 60. roku życia, które spełnią wszystkie trzy kryteria włączenia jednocześnie: są pacjentkami ze złamaniem osteoporotycznym, z gęstością mineralną kości (T-score) wynoszącą -2,5 SD i niższą oraz mają przeciwwskazania do brania leków doustnych lub w ich przypadku leki te są nieskuteczne. Osteoporoza to nie tylko choroba kobiet, choć w powszechnej opinii za taką się ją właśnie uważa. Tymczasem prawie 1/3 wszystkich złamań biodra występuje u mężczyzn i stanowią one istotną przyczynę zwiększenia ich śmiertelności. Absurd refundacyjny w tym przypadku polega na tym, że choć na osteoporozę chorują zarówno kobiety, jak i mężczyźni, to leczenie denosumabem jest dostępne jedynie dla kobiet. Mężczyźni są pozbawieni możliwości refundowania im tej terapii. Uniemożliwia to pacjentom dostęp do refundowanej metody leczenia zgodnej ze współczesną wiedzą medyczną, a także narusza konstytucyjną zasadę równości zawartą w art. 33 Konstytucji RP, który stanowi, że kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym oraz równe prawa do zabezpieczenia społecznego. Mężczyźni powinni mieć takie same prawa w dostępie do refundowanych metod leczenia, które oferuje współczesna medycyna, tym bardziej że wspomniana już Konstytucja RP gwarantuje w art. 68, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a władze publiczne zapewniają obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Obecny model refundacji nie zapewnia realizacji wszystkich potrzeb pacjentów z osteoporozą. Zwraca na to także uwagę „Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych” na lata 2017–2023, w którym czytamy, że „(…) w Polsce w sposób stały w ostatnich latach jest leczonych farmakologicznie niespełna 200 tys. chorych na osteoporozę (ok. 10% chorych). Część leków ze względu na brak refundacji (…) lub tylko częściową refundację (denosumab) jest trudno dostępna ze względu na koszty leczenia”. Ograniczenie refundacji leczenia za pomocą denosumabu tylko do kobiet po 60. roku życia powoduje, że młodsze pacjentki nie mają do niej dostępu, a mężczyźni w ogóle są z refundacji wykluczeni – napisała poseł E. Gelert.

Elżbieta Gelert skierowała do Ministra Zdrowia pytania dotyczące tego problemu:

– Dlaczego refundacja terapii substancją leczniczą denosumab przysługuje jedynie kobietom powyżej 60. roku życia ze złamaniem osteoporotycznym, skoro na osteoporozę chorują również osoby młodsze i mężczyźni?

– Czy w ocenie ministerstwa wymogi refundacyjne przedstawione w niniejszej interpelacji nie naruszają konstytucyjnej zasady równości zawartej w art. 33 Konstytucji RP, która stanowi, że kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym oraz równe prawa do zabezpieczenia społecznego?

(red.)