Dotacja na usuwanie azbestu w Gminie Morąg

Burmistrz Morąga informuje, że wzorem lat ubiegłych ogłoszony  został nabór wniosków na udzielanie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania z zakresu usuwania azbestu.

Dofinansowanie adresowane jest do jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko- mazurskiego, a do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania planowane do realizacji m.in. na obiektach osób fizycznych, organizacji pozarządowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniach z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej, które zostały uwzględnione w przeprowadzonej w roku 2016 inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Morąg.

Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowanych. Do planowanych kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, transportu odpadów do miejsca unieszkodliwiania i unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu na uprawnionym składowisku. W związku z powyższym zainteresowani i chętni do udziału w powyższym projekcie mogą się zgłaszać celem złożenia wniosku. Gmina informuje, że należy wziąć pod uwagę gotowość finansową ponownego położenia nowego poszycia dachowego na własny koszt. Gmina przygotuje wniosek i zajmie się pozyskaniem środków na azbest, natomiast po stronie właściciela nieruchomości pozostanie nowe poszycie dachowe i skompletowanie wymaganych dokumentów. Przedłożony wniosek powinien zostać przygotowany na formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Morągu (p. 35 UM) oraz na stronie www.bip.morag.pl w zakładce „Azbest”.

Wnioski do realizacji w roku 2019 należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Morągu z dopiskiem „AZBEST” do dnia 26.07.2019 r. i mają odzwierciedlać stan na ten dzień. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Zadania zgłoszone do realizacji w roku 2019 będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania z ww. źródła.

Do wniosku należy dołączyć ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (druk do pobrania ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Morągu – http://bip.morag.pl zakładka ochrona środowiska / azbest). W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź osobisty: Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, pok. 16 lub 35, tel. 89 757 22 31 wew. 18 lub 62.

Zainteresowanych zachęcamy do uczestniczenia w zadaniu w 2019 roku. (UM Morąg)