„Drogowskaz na biznes 6” – rozpoczęcie działalności

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Drogowskaz na biznes 6”. Partnerem w projekcie jest MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Projekt skierowany jest dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego, a w szczególności na terenie jednego z czterech powiatów: iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin), bezrobotne, nieaktywne/bierne zawodowo, poszukujące pracy, zamieszkujące na terenie jednego z w/w powiatów, spełniające co najmniej jeden warunek:

osoba powyżej 50 roku życia

kobieta

osoba niepełnosprawna

osoba długotrwale bezrobotna

osoba niskowykwalifikowana (tj. osoba o niskich kwalifikacjach)

Uczestnikami projektu będą osoby spełniające kryteria opisane powyżej oraz nie posiadające w okresie 12 m-cy założonej firmy, niekarane za przestępstwa skarbowe, korzystające w pełni z praw publicznych, oraz uczestnik nie może rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej o tym samym profilu co jego członek rodziny.

W ramach projektu będą realizowane:

szkolenia grupowe i indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczych

wsparcie finansowe w postaci dotacji

wsparcie finansowe pomostowe podstawowe i przedłużone

indywidualne doradztwo specjalistyczne w ramach wsparcia pomostowego

Kto nie może wziąć udziału w projekcie:

osoba nie spełniająca w/w kryteriów

osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w okresie ostatnich 12 miesięcy

była karana za przestępstwa skarbowe

osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych

osoby zadłużone w ZUS, Urzędzie Skarbowym, wpisane do rejestru BIG lub KRD

osoba zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą o tym samym profilu, co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem

Cel projektu:
Celem projektu jest Aktywizacja zawodowa min. 260 os. (156 kobiet i 104 mężczyzn) bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych/biernych zawodowo z terenu powiatu ostródzkiego, iławskiego, działdowskiego, nowomiejskiego poprzez szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, a następnie udzielenie dotacji i utworzenie min. 236 firm, zapewnienie wsparcia pomostowego finansowego i szkoleniowego dla min. 236 firm. Realizacja projektu do 31.12.2020r.

Planowane efekty:
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 236,
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 238
Wartość projektu : 10 223 697,00 PLN
Środki Europejskie: 8 690 142,45 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 1 308 633,21 PLN
Wkład własny: 224 921,34 PLN

(red.)