Warmia i Mazury

Dwa lata szkoleń z „Akademią Pomocy Społecznej”

Projekt „Akademia Pomocy Społecznej”, którego partnerami są województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, potrwa do końca stycznia 2022 roku.

Ideą projektu jest pogłębienie i doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej przez 246 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Warmii i Mazur oraz Podlasia.

Z kolei 234 osoby (kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej) nabędą kompetencje w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ciągu dwóch najbliższych lat zostanie zrealizowanych łącznie 61 bezpłatnych szkoleń – 31 w województwie podlaskim oraz 30 w województwie warmińsko-mazurskim.

Organizator zapewnia materiały dydaktyczne, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży w uzasadnianych przypadkach zgodnie z regulaminem rekrutacji, ubezpieczenie NNW oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warsztaty będą realizowane w miejscach dostępnych architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy zapoznają się m.in. z nowymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi wprowadzonymi w ustawie o pomocy społecznej oraz zmianami wprowadzonymi w innych ustawach, które dotyczą obszaru pomocy i integracji społecznej.

Liderem przedsięwzięcia jest województwo podlaskie (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku), natomiast partnerem województwo warmińsko-mazurskie (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu wynosi blisko 560 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich to ponad 470 tys. zł.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!