Dyskutowali o bezpieczeństwie osób starszych i z niepełnosprawnościami

Burmistrz Morąga wspólnie  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morągu oraz Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Morąg zorganizowali  w zabytkowym ratuszu konferencję  „Bezpieczeństwo osób starszych i z niepełnosprawnościami – profilaktyka przemocy w rodzinie oraz w środowisku”.

W czasie spotkania głos zabierali: Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski, Alina Witkowska dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu,  Jolanta Śmiarowska – pedagog, arteterapeuta, Ilona Niewiadomska – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Morąg na temat wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym, podinspektor Krzysztof Majewski Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie na temat bezpieczeństwa osób starszych i z niepełnosprawnościami w rodzinie i środowisku.

Według prognozy GUS liczba ludności w Polsce w wieku 60 i więcej w 2030 roku ma znacznie wzrosnąć. Osoby te będą stanowiły 40% ogółu ludności w Polsce.

– Zatem zjawisko przemocy wobec osób starszych także niestety będzie coraz częstsze. W ostatnich latach zaobserwowano, że przemoc wobec osób starszych ma miejsce w różnych środowiskach. Trudno, podobnie jak w przypadku innych rodzajów przemocy, określić jej rodzaj i zakres występowania, ponieważ wiele starszych ofiar jej nie ujawnia. Powody tego są typowe dla kryzysu przemocy, m.in.: wyuczona bezradność, brak wiary w skuteczność działań organów ścigania, lęk przed odwetem ze strony agresorów, czy strach przed umieszczeniem ich w domach opieki, co wiąże się z utratą dostępu do własnego miejsca zamieszkania, do wnuków itp. Sytuacja krzywdzonej osoby starszej jest bardzo trudna ze względu na uwikłania, w których tkwi – np. zależność materialna, czy emocjonalna. Osoby starsze, które nie dysponują swoimi pieniędzmi, albo mają silne poczucie winy wobec swoich bliskich, przyjmują postawę bierną wobec swojej sytuacji – mówi Alina Wtkowska.

Dlatego też, gdy podejmuje się zagadnienie przemocy wobec osób w wieku senioralnym, należy brać pod uwagę różnego rodzaju środowiska, w których przebywają (żyją) seniorzy. To przede wszystkim środowiska domowe i instytucje udzielające pomocy osobom starszym (ośrodki lecznicze, opiekuńcze, ośrodki kultury, kluby seniora itp.). Osobami stosującymi przemoc wobec ludzi starszych mogą być zarówno członkowie rodziny, jak również personel pracujący w danych instytucjach.

– Nie należy również zapominać o zagrożeniach płynących ze środowiska. Znana jest chyba wszystkim z doniesień medialnych oszustwo na tzw. metodę na wnuczka. Na oszustwo to szczególnie narażone są osoby starsze – dodaje dyrektor MOPS w Morągu.

Jakie są główne formy przemocy wobec osób starszych? Izolowanie, zabieranie pieniędzy (np. emerytury czy renty), wytykanie choroby i niepełnosprawności, szantażowanie, groźby, wyzwiska, ograniczanie swobody decyzji, straszenie oddaniem do domu opieki, wmawianie choroby psychicznej, wymuszanie zmian w testamencie, obciążanie zawyżonymi kosztami (np. kredytami lub pożyczkami), skłanianie do darowizn, zaniedbywanie, niezapewnienie jedzenia, leków, higieny osobistej, opieki medycznej, puszczenie przez opiekunów, pozostawienie bez opieki.

– Dlatego bardzo ważna jest edukacja i profilaktyka w temacie przemocy.  Pracownicy służb medycznych, pracownicy socjalni, którzy są osobami „pierwszego kontaktu” odgrywają bardzo ważną rolę w rozpoznawaniu i udzielaniu pomocy seniorom, którzy stali się ofiarami przemocy. Jednak kluczową rolę odgrywa wiedza na temat przemocy samych zainteresowanych tj. seniorów, ponieważ to od nich w pierwszej kolejności winien wyjść komunikat o stosowanej wobec nich przemocy – wyjaśnia dyrektor A. Witkowska.

Osoby doświadczające przemocy w pierwszej kolejności mogą powiadomić policję.

112 – ogólny numer alarmowy. Pracownik numeru przekieruje twoje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych – policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego,

997 – numer alarmowy policji. Zadzwonisz do najbliższej jednostki.

Numery alarmowe 112 i 997 są bezpłatne i czynne całą dobę.

Można również skontaktować się z „Niebieską Linią” pod numerem 800 120 002 – konsultanci pomogą , powiedzą , co najlepiej zrobić w sytuacji występowania przemocy.

Osoby doświadczające przemocy lub mające wiedzę o występowaniu przemocy w rodzinie mogą szukać pomocy w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu w ramach którego działa również Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Morąg, ul. Dworcowa 9, tel. 89 7574052,

Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy działający przy Biurze Pełnomocnika Burmistrza Morąga ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Dworcowa 7 tel. 89 757 2373.

Placówkach medycznych znajdujących się na terenie Gminy Morąg.

(red./fot. dw)