AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Dyżury aptek na terenie powiatu w 2021 roku

Rozkład godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego.

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art.94 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz.944 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii Burmistrzów i Wójtów Powiatu Ostródzkiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, Rada Powiatu uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego na 2021 rok oraz rozkład dyżurów dostosowany do potrzeb ludności i zapewniający dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Czas trwania dyżuru:
1) W dniach od poniedziałku do piątku- od godziny 20.00 do godziny 8.00 dnia następnego;
2) W sobotę od godziny 15.00 do godziny 8.00 dnia następnego;
3) W niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy od godziny 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego.
Traci moc uchwała Nr XI/110/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. Rady Powiatu w Ostródzie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego (Dz. Urz. Woj. Warm- Maz. z 2020 r. poz.50).
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Apteki mogą zamienić się dyżurami.
Aktualna informacja o aptece pełniącej dyżur oraz rozkład godzin aptek ogólnodostępnych, z podaniem nazwy, adresu, godzin pracy i numeru telefonu, musi zastać podana do wiadomości publicznej przez umieszczenie na drzwiach wszystkich aptek.
Apteki działające poza Ostródą i Morągiem, nie pełniące dyżurów mają obowiązek wywiesić informację o najbliższej aptece dyżurującej w danym dniu z podaniem dokładnego adresu oraz numeru telefonu.
W przypadku likwidacji bądź zawieszenia działalności którejkolwiek z aptek działających na terenie Powiatu Ostródzkiego, pełniących dyżury w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy ustala się zastępstwa aptek w systemie rotacyjnym.

Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego

(red.)

error: Nie kopiuj!!!