Dyżury aptek w powiecie w 2019 roku

Na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów powiatu ostródzkiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, Rada Powiatu ustaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego.

Dyżury całodobowe w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy apteki pełnią

w systemie jednodniowym, rotacyjnym zgodnie z harmonogramem (poniżej)

Apteki mogą zamienić się dyżurami. Aktualna informacja o aptece pełniącej dyżur, zawierająca adres i numer telefonu, musi zastać podana do wiadomości publicznej przez umieszczenie na drzwiach wszystkich aptek.

Apteki działające poza Ostródą i Morągiem, nie pełniące dyżurów mają obowiązek wywiesić informację o najbliższej aptece dyżurującej w danym dniu z podaniem dokładnego adresu oraz numeru telefonu.

W przypadku likwidacji bądź zawieszenia działalności którejkolwiek z aptek działających na terenie

Powiatu Ostródzkiego, pełniących dyżury w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy ustala się zastępstwa aptek w systemie rotacyjnym (poniżej).

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO