Działalność medyczna szpitala w 2020 roku

– W 2020 roku szpital udzielał świadczenia medyczne w bardzo ograniczonym zakresie. Powodem była panująca pandemia – mówi Ewa Michałowska, prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Morągu.

Szpital zakończył ubiegły rok zyskiem netto w wysokości 1.050.716 zł. – Tak dobry wynik finansowy nie odzwierciedla jednak faktycznej kondycji finansowej szpitala, która jest bardzo trudna. W poprzednich latach Narodowy Fundusz Zdrowia płacił co miesiąc za faktyczne wykonanie usług medycznych. W 2020 roku w związku z panującą pandemią i bardzo dużym ograniczeniem przyjęć do szpitala NFZ płacił bez względu na ilość wykonanych usług ryczałtowo 1/12 kwoty wynikającej z podpisanej na 2020 rok umowy. Przez konieczność ograniczenia przyjęć do szpitala w 2020 roku powstała kwota niedowykonań kontraktu na kwotę 3.443.000 zł. Na dzień dzisiejszy nie jest wiadomym jak do rozliczenia ryczałtu wypłaconego w 2020 roku, a wielomilionowym niedowykonaniem usług podejdzie płatnik, którym jest NFZ. Czy będzie konieczność zwrotu „nadpłaconej” kwoty, czy będzie konieczność wykonania zaległych usług przyszłych w latach. Zarówno jedna jak i druga możliwość skutkuje całkowitym paraliżem jednostki, gdyż szpital nie będzie miał możliwości zwrócenia tak dużej kwoty a z drugiej strony, zwłaszcza, że pandemia nadal trwa nie ma możliwości przyjąć tak dużej ilości pacjentów w celu nadrobienia wykonania kontraktu z 2020 roku – wyjaśnia Ewa Michałowska.

Bardzo istotnym, wpływającym na dalszy rozwój morąskiej lecznicy był i jest wzrost wynagrodzeń narzucony przez obowiązujące przepisy.

– W samym 2020 roku koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do 2019 roku wzrosły o ponad 975 tysięcy złotych. Tak duży wzrost wynikał z obowiązku podwyższenia płacy minimalnej, a także wypłat odpraw emerytalnych i jubileuszowych. Ponieważ środki finansowe uzyskiwane od Narodowego Funduszu Zdrowia są przeznaczone wyłącznie na działalność medyczną, w związku z tym szpital na zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń musiał wygospodarować z własnych środków – mówi prezes Michałowska.

We wrześniu 2019 roku szpital zaciągnął pożyczkę 370.000 zł przeznaczoną głównie na pokrycie wkładów własnych na projekty unijne. Pożyczka w 2020 roku została w całości spłacona.

W latach 2017-2018 szpital przygotował dokumentacje w celu ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. W roku 2020 roku był prowadzony projekt:  Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o. o.

– W listopadzie 2019 została podpisana umowa z wykonawcą na realizację Termomodernizacji budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. w ramach projektu finansowanego z UE i w 2020 roku rozpoczęto prace termomodernizacyjne. Kwota prac wyniesie 11.227.071 zł (zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami). Przeprowadzenie tej inwestycji nie byłoby możliwe bez wsparcia Gminy Morąg.  W ramach projektu: „ Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy Szpitala Miejskiego w Morągu” podczas COVID-19 zakupiony został następujący sprzęt: USG, diatermia, agregat prądotwórczy za łączną kwotę ponad 213 tys. zł – wylicza Ewa Michałowska.

W ubiegłym roku szpital za 422 tys. zł kupił sprzęt medyczny oraz wyposażenie medyczne na potrzeby jednostki, a dotyczące walki z COVID-19.

– Większość z podanej kwoty została pokryta z darowizn i dotacji przekazanym dzięki: – Starostwu Powiatowemu w Ostródzie zakupiono aparat do znieczuleń, Wojewodzie Warm.- Maz. dwie komory do przewozu pacjentów w izolacji. Koszt zakupu to 172 tys. zł. Firmie Kaczkan zakupiono systemy automatycznej dezynfekcji pomieszczeń za kwotę ponad 40 tys. zł. Firmie ubezpieczeniowej WARTA, która przekazała środki na zakup automatu szorującego, wózek do przewozu pacjentów oraz macerator. Całość kosztowała 60 tys. zł. Dodatkowo pracownicy działu technicznego sukcesywnie przeprowadzają remonty ( wynikają one z prac termomodernizacyjnych wewnątrz budynku szpitala), malowanie oddziału chirurgii, dostosowanie pomieszczeń po byłej poradni neurologicznej za poradnię dla kobiet, i inne. Koszt tych remontów zamknął się w kwocie ok 50 tys. zł – wylicza prezes szpitala.

Rozwój morąskiej lecznicy  związany jest przede wszystkim z pozyskaniem kadry medycznej zarówno lekarzy jak i pielęgniarek oraz środków finansowych.

– Pomimo dokładania przez Zarząd wszelkich starań w zapewnieniu ciągłego, pełnego i jak najlepszego dostępu do usług medycznych w naszym regionie to funkcjonowaniu, w dalszym ciągu najbardziej zagraża brak kadry specjalistycznej. Wzrost wynagrodzeń narzucany co roku przez obowiązujące przepisy uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Bardzo duży wzrost wynika z obowiązku podwyższenia płacy minimalnej, a także wypłat odpraw emerytalnych i jubileuszowych. Dodatkowo od połowy 2020 roku wprowadzono obowiązek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych co także znacząco obciąża finansowo jednostkę. Szpital na zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń musi wygospodarować z własnych środków, których nie ma. Dodatkowym obciążeniem finansowym jest także program rządowy, który reguluje płace w sektorze zdrowotnym. Jest to ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z nią minimalne płace to iloczyn wskaźnika przypisanego danym grupom zawodowym i kwoty bazowej. Do określonego w ustawie minimum dochodzi się stopniowo — co roku 1 lipca podwyższając pensje będące poniżej tej kwoty. Docelowa wartość ma być osiągnięta w 2022 r. Są to bardzo znaczące koszty dla naszej jednostki . Trudną do zrealizowania inwestycją ze względu na znaczne nakłady finansowe jest uruchomienie rezerwowego źródła wody dla szpitala. Szacunkowy koszt to 300 tys. zł – – wyjaśnia prezes E. Michałowska.

Istotnym problemem dotyczącym funkcjonowania placówki jest dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymogów określonych w obowiązujących przepisach. Szpital opracował program dostosowawczy  pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

– Bardzo kosztochłonnym przedsięwzięciem jest modernizacja bloku operacyjnego. Szpital opracował dokumentację projektową natomiast szacunkowy koszt inwestycji będzie znany po opracowaniu kosztorysu.  Zważywszy na fakt, że środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia są ograniczone i nie pokrywają wszystkich kosztów leczenia pacjentów, niemożliwym jest przeprowadzenie wyżej opisanych inwestycji bez pozyskania środków z zewnętrznych źródeł – dodaje E. Michałowska.

Szpital w 2020 roku realizuje także projekt: Termomodernizacji budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. w ramach projektu finansowanego z UE. Kwota prac to ponad 11 mln. zł (zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami). Powyższa inwestycja możliwa jest dzięki zabezpieczenie wkładu własnego poprzez Gminę Morąg w kwocie 3402752,19 zł.

–  Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 w wielu krajach. Sytuacja ta ma wpływ na całą gospodarkę światową, a co za tym idzie wpłynie także na sytuację ekonomiczną Szpitala. Pomimo trwania pandemii już od dłuższego czasu nadal nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę – podsumowuje Ewa Michałowska.

sprawozdanie szpitala za 2020 rok

(red./fot. dw)