AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Działalność Straży Miejskiej w okresie I — IX 2021r

Obszarem działania Straży Miejskiej w Morągu jest Gmina Morąg, której powierzchnia wynosi 31 tysięcy hektarów i zamieszkiwana jest przez około 24 tysiące ludzi w sześćdziesięciu miejscowościach. Zadania wynikające z ustawy o strażach gminnych na w/w terenie realizuje pięciu strażników. Głównym zadaniem straży miejskiej jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. W wyniku swojej działalności Straż Miejska w okresie od stycznia do września 2021r ujawniła ogółem : 422 wykroczenia (389 wykroczeń w analogicznym okresie 2020r) z czego: – udzielono 286 pouczeń (313w analogicznym okresie 2020r ) – nałożono 131 mandaty karne na łączną kwotę 12950 zł. (73 w analogicznym okresie 2020 r ) – skierowano 5 wniosków o ukaranie do Sądu (3 w analogicznym okresie 2020r).

sprawozdanie straż miejska

– Oceniając stan ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych w zakresie działania Straży Miejskiej należy stwierdzić, że odnotowano wzrost popełnionych wykroczeń w porównaniu do roku ubiegłego o około 7,8 %. W dalszym ciągu występują zjawiska i problemy lat ubiegłych takich jak: parkowanie pojazdów na trawnikach oraz miejscach, w których obowiązują zakazy, niedopełnianie obowiązków przez właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nagminnego spalania tzw. odpadów zielonych., zaśmiecania miejsc publicznych, brak nadzoru nad zwierzętami domowymi wyprowadzanymi w miejsca publiczne, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem jego spożywania. W dalszym ciągu problemem, który pojawił się wraz z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju jest przestrzeganie przez obywateli zakazów i nakazów wynikających z przepisu prawa związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Z chwilą „rozluźnienia” restrykcji, a zwłaszcza w okresie wakacyjnym obywatele przestali stosować się do zaleceń utrzymywania dystansu czy też noszenia maseczki w placówkach handlowych oraz urzędach.. Należy dodać, że w dalszym ciągu egzekwowanie przez Straż Miejską przestrzegania nakazów i zakazów związanych z COVID-19 jest utrudnione z powodu wątpliwej podstawy prawnej, co do możliwości nakładania mandatów karnych na osoby łamiące nakazy – napisał w sprawozdaniu do Rady Miejskiej w Morągu Dariusz Załęski, komendant Straży Miejskiej w Morągu.

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!