Warmia i Mazury

Działania popularyzujące ochronę praw konsumenta

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach przedsięwzięcia można realizować zadania, których celem jest upowszechnianie i ochrona praw konsumenta poprzez m.in. działania popularyzujące i upowszechniające wiedzę nt. ochrony praw konsumenta m.in. w mediach (prasa, radio, TV), wykonanie i dystrybucję broszur tematycznych, organizację szkoleń czy spotkań z konsumentami.

Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 10 tys. zł

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl do 9 marca 2021 r. do godz. 15.30.
Pobierz ulotkę – prawa konsumenckie

Informacje o konkursie

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!