Działania z zakresu terapii zaburzeń lękowych

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zatwierdził „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania zaburzeń lękowych”.

Priorytetem programu jest dotarcie do potencjalnych uczestników spełniających kryteria włączenia do programu (wiekowe oraz status aktywności zawodowej). Narzędziem pozwalającym spełnić to założenie będzie kampania informacyjno-edukacyjna, nakłaniająca do aktywnego uczestnictwa w programie polityki zdrowotnej.

Ze względów praktycznych ten element zostanie skierowany przede wszystkim do grupy docelowej, a więc osób aktywnych zawodowo z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy będą informowani o planowanych działaniach za pomocą np. lokalnych mediów, stron internetowych JST oraz poszczególnych placówek medycznych, plakatów i ulotek.

Zainteresowani uzyskają kompleksowe informacje organizacyjne oraz materiały dotyczące programu i podejmowanych czynności. W ich ramach osoby z grupy docelowej zostaną poinformowane o wszelkich uwarunkowaniach organizacyjnych, a także zostaną wyjaśnione wszelkie problematyczne kwestie dotyczące programu.

W przypadku kompleksowych działań z zakresu terapii zaburzeń lękowych zostaną zweryfikowane medyczne kryteria włączenia do programu, niezbędne będzie także uzyskanie pisemnej zgody uczestników na wykonanie procedur medycznych.

Uczestnicy działań edukacyjnych w ramach programu powinni nabyć umiejętności reagowania w sytuacjach stresowych, minimalizowania lęku i wypalenia zawodowego a także poznać techniki redukcji stresu i napięcia nerwowego.

Działania z zakresu terapii zaburzeń lękowych zostaną wykonane w populacji osób aktywnych zawodowo, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników. Wsparciem terapeutycznym zostaną objęte osoby z grup ryzyka, w tym także długotrwale pracujące w stanach stresu, presji i obciążenia psychicznego.

Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania zaburzeń lękowych

(wwim)